ตารางอบรม 2566

ตารางเรียน


สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ

Mini Entrepreneur

หลักสูตร

การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

หลักสูตร

การจัดการธุรกิจความงามฯ

1.หลักการและเหตุผล

 ปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเริ่มต้นลงทุนประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นจำนวนมากและได้เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนของธุรกิจและเป็นรายได้ค่อนข้างสูงต่อการพัฒนาประเทศเพราะเป็นตัวขับเคลื่อนในการว่าจ้างแรงงานภายในประเทศ การจัดฝึกอบรมของโครงการนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคบริหารธุรกิจที่มีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะของผู้ประกอบการแต่ละรายที่จะต้องเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ของการเริ่มต้นธุรกิจและด้วยเหตุนี้เองผู้ประกอบการที่ตัดสินใจมาลงทุนโดยไม่ศึกษาหาความรู้มาก่อนที่จะตัดสินใจมาลงทุน ผลคือ ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นโดยไม่ศึกาษาหาความรู้มาก่อนมากกว่า 80%นั้น จะประสบปัญหาในการขาดทุนและส่งผลกระทบปัญหาแก่ภาพโดยรวมในการพัฒนาประเทศและด้วยเหตุนี้เอง...

sme

 ทางสถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ Mini Entrepreneur จึงได้จัดทำหลักสูตร สำหรับ ผู้สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจส่วนตัวและผลจากสถิตของผู้ที่ผ่านการอบรมกับโครงการตลอดหลักสูตรและรีวิวของผู้ที่ผ่านการอบรมในแต่ละรายวิชาสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพและสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจผ่านไปได้ในช่วงแรกของการเริ่มต้นธุรกิจได้ไม่ยาก รวมถึงผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมกับโครงการได้กลับมาแลกเปลี่ยนความรู้ แนะนำบอกเล่าประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้

อบรม

2.วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจฯ ในแต่และประเภทได้อย่างถูกต้อง

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจฯ ดังนี้

-การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

-การจัดการธุรกิจความงามฯ

 (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

sme

3.วิธีการฝึกอบรม ใช้วิธีการบรรยาย/การปฏิบัติ

ระยะเวลาอบรม 6ชั่วโมง/วัน

ระยะเวลาอบรม/รายวิชาละ

2วัน/รายวิชา

-อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

อบรม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

1.รายวิชา เริ่ม

รอบ วันที่

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการ

 

2.รายวิชา

รอบ วันที่อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567

 

3.รายวิชา

รอบ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567

 

4.รายวิชา

รอบ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567

 

5.รายวิชา

รอบ วันที่ 14-15 กันยายน 2567

 

6.รายวิชา 

รอบ วันที่ 21-22 กันยายน 2567

 

7.รายวิชา 

รอบ วันที่ 28-29 กันยายน 2567

 

9.

11วัน 8คืน

รอบ วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2024

 

8.รายวิชา

 

 

8.งาน กิจกรรมอื่นๆนอกจากอบรม

อบรม

5.วิทยากร ชั้นแนวหน้าของประเทศ

-

6.คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบร

-ผู้สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจ

7.การรับผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรต่อเมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

-ไม่น้อยกว่า 12ครั้ง หรือ 96ชั่วโมง ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมด

-

8.สถานที่

สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ

Mini Entrepneur

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)

-

อบรม

9.คลิกดูรายละเอียดได้ตามหัวข้อ

ตารางอบรม

การันตรีโดย

ประมวลภาพ

อื่นๆ

1.รีวิวธุรกิจอาหารฯ 

2.รีวิวธุรกิจความงามฯ

 

สอบถามเพิ่มเติม

Tel.02 243 5864

Tel.086 533 0866

อ.ที่ปรึกษา/ ผู้จัดการโครงการฯ

https://www.sme-mini.com/professor/33/

สอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทาง Line

1.Line:sme-mini:4

2.Line:sme-mini:5

3.Line:sme-mini:7

4.Line:sme-mini:8

5.Line:sme-mini:9

line

 reviwe รีวิว Aromatherapy