ตารางอบรม 2566

ตารางเรียน


สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ

Mini Entrepreneur

หลักสูตร

การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

การจัดการธุรกิจความงามฯ

(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

sme

1.หลักการและเหตุผล

 ปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเริ่มต้นลงทุนประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นจำนวนมากและได้เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนของธุรกิจและเป็นรายได้ค่อนข้างสูงต่อการพัฒนาประเทศเพราะเป็นตัวขับเคลื่อนในการว่าจ้างแรงงานภายในประเทศ การจัดฝึกอบรมของโครงการนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคบริหารธุรกิจที่มีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะของผู้ประกอบการแต่ละรายที่จะต้องเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ของการเริ่มต้นธุรกิจและด้วยเหตุนี้เองผู้ประกอบการที่ตัดสินใจมาลงทุนโดยไม่ศึกษาหาความรู้มาก่อนที่จะตัดสินใจมาลงทุน ผลคือ ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นโดยไม่ศึกาษาหาความรู้มาก่อนมากกว่า 80%นั้น จะประสบปัญหาในการขาดทุนและส่งผลกระทบปัญหาแก่ภาพโดยรวมในการพัฒนาประเทศและด้วยเหตุนี้เอง...

อบรม

 ทางสถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ Mini Entrepreneur จึงได้จัดทำหลักสูตร สำหรับ ผู้สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจส่วนตัวและผลจากสถิตของผู้ที่ผ่านการอบรมกับโครงการตลอดหลักสูตรและรีวิวของผู้ที่ผ่านการอบรมในแต่ละรายวิชาสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพและสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจผ่านไปได้ในช่วงแรกของการเริ่มต้นธุรกิจได้ไม่ยาก รวมถึงผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมกับโครงการได้กลับมาแลกเปลี่ยนความรู้ แนะนำบอกเล่าประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้

 

2.วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจฯ ในแต่และประเภทได้อย่างถูกต้อง

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจฯ ดังนี้

-การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

-การจัดการธุรกิจความงามฯ

 (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

sme

3.วิธีการฝึกอบรม ใช้วิธีการบรรยาย/การปฏิบัติ

ระยะเวลาอบรม 6ชั่วโมง/วัน

ระยะเวลาอบรม/รายวิชาละ

2วัน/รายวิชา

-อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์

อบรม

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

1.รายวิชา เริ่ม

รอบ วันที่

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการ

 

2.รายวิชา 

รอบ วันที่ 21-22 ตุลาคม 2566(ว่าง)

รอบ วันที่ 28-29 ตุลาคม 2566(เต็ม)

 

3.รายวิชา 

รอบ วันที่ 23-24 กันยายน 2566(เต็ม)

รอบ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566(ว่าง)

 

3.รายวิชา

รอบ วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566

 

4.รายวิชา

รอบวันที่ 

 

5.รายวิชา

 

 

 

6.งาน กิจกรรมอื่นๆนอกจากอบรม

อบรม

5.วิทยากร ชั้นแนวหน้าของประเทศ

-

6.คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบร

-ผู้สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจ

7.การรับผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรต่อเมื่อเข้ารับการฝึกอบรม

-ไม่น้อยกว่า 12ครั้ง หรือ 96ชั่วโมง ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมด

-

8.สถานที่

สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ

Mini Entrepneur

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)

-

อบรม

9.คลิกดูรายละเอียดได้ตามหัวข้อ

ตารางอบรม

การันตรีโดย

ประมวลภาพ

อื่นๆ

1.รีวิวธุรกิจอาหารฯ 

2.รีวิวธุรกิจความงามฯ

 

สอบถามเพิ่มเติม

Tel.02 243 5864

Tel.086 533 0866

อ.ที่ปรึกษา/ ผู้จัดการโครงการฯ

https://www.sme-mini.com/professor/33/

สอบถามได้ที่...

1.Line:sme-mini4:https://line.me/R/ti/g/hrF9NnlwGV

2.Line:sme-mini5:https://line.me/R/ti/g/GX2aZQrCIl

3.Line:sme-mini6:https://line.me/R/ti/g/X8g8XeLxxk

4.Line:sme-mini7:https://line.me/R/ti/g/NmJjH93NY3

line

รีวิว reviwe reviwe