เพราะ Mini Entrepreneur คือ คำตอบในใจคุณ

เกี่ยวกับเรา


DBD

 

 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา...มีแนวโน้มการเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ค่อนข้างสูงเป็นจำนวนมากและก็ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจฯ ในช่วงเริ่มต้นที่ขาดทุนค่อนข้างเป็นจำนวนมากเช่นกันและที่สำคัญไม่สามารถหาข้อจุดบงพร่องของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ได้ ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มต้นแต่ยังขาดประสบการณ์ในช่วงแรกของการเริ่มต้นธุรกิจเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบภาพรวมทางการตลาดทำให้เกิดการแข่งขันในด้านราคา ลดต้นทุนผลิต จนทำให้เกิดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานขาดคุณภาพและคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ส่งผลทำให้ความเชื่อมั่นโดยรวมต่อคุณภาพสินค้าภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากสภาวะการขาดทุนในการดำเนินธุรกิจจนไม่สามารถแก้ไขสภาวะขาดทุนได้ อันเนื่องมาจากเพราะความไม่เข้าใจของตัวผู้ประกอบการเองที่ด่วนตัดสินใจลงทุนโดยไม่ศึกษาก่อน ทำให้ไม่สามารถมองเห็นปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขได้อย่างตรงสาเหตุ โดยเฉพาะช่วงแรกของการเริ่มต้นธุรกิจที่มักจะเกิดปัญหาพร้อมๆกันหลายด้าน แต่หากเพียงผู้ประกอบการที่ขาดประสบการณ์ไม่ด่วนรีบร้อนก่อนที่จะลงทุนได้ศึกษาหาความรู้จากผู้ที่เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงและมีความรู้รอบด้านและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ก็จะสามารถวางแผนการเริ่มต้นลงทุนธุรกิจได้ อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาพร้อมๆกันนั้น ให้ผ่านไปได้ด้วยดีและด้วยเหตุผลดังกล่าว...

Mini Entrepreneur

 ทางสถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ Mini Entrepreneur จึงได้จัดทำหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้จนเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จและด้วยผลตอบรับที่มากมายจากผู้ผ่านการอบรมกับทางสถาบันฯ ในหลักสูตร การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร/ การจัดการธุรกิจความงามฯ(เวชสำอาง เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ให้กับผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจได้เข้าใจและสามารถเตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุนเริ่มต้นธุรกิจได้แบบยังยื่นจนสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจได้จนเป็นที่ประจักษ์ออกสู่ต่อสาธารณชน

 โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า...ทำธุรกิจ ให้สำเร็จได้ด้วย ธรรมธุรกิจ ภายใต้ Concept Win Win Win More กับความสำเร็จที่มากกว่าคำว่า"ให้"

Mini Entrepreneur

เพราะ Mini Entrepreneur คือ คำตอบในใจคุณ ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว