ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจ Mini Entrepreneur

ผู้ร่วมสนับสนุน


คณาจารย์

สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ

Mini Entrepreneur

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

ที่ปรึกษา

ผู้จัดการโครงการ

Tel.086 533 0866

ที่ีปรึกษา

คณะที่ปรึกษา

1.รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล

ประธานที่ปรึกษา

2.ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

3.นายกสมาคม(RBA)อาจารย์ลัดดา สำเภาทอง

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

4.ดร.บังอร เกียรติธนากร 

5.อาจารย์บวรศักดิ์ อัตถโกศล

6.อาจารย์สมปรารถนา ปราโมช

7.อาจารย์วิศิษฐ์ เตชะเกษม

8.ร.อ.วัชรินทร์ ทวีวิตยารักษ์

9.อาจารย์ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์

10.ภก.โกวิทย์ พวงมพู่

11.ดร.วิไล พึ่งผล

12.ดร.จงกชพร พินิจอักษร

13.ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช

14.ภก.รศ.ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี

15.อาจารย์พรพันธ์ พรมวัง

16.อาจารย์อนันต์ รุ่งเรืองศิริวัฒน์

17.ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี

18.ดร.กัญชร ธรรมเพชร

19.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ

20.ผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช

21.DR.Jirawan Wattanavanichkanont

22.ดร.พลกฤต โสลาพากุล

23.ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล

24.ดร.ปิยนุช ศรชัย

25.ภก.ธีธัฐน์ วิริยะสุมน

26.ภญ.ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ

27.อาจารย์สุขพงศ์ สันติวราพันธ์

28.อาจารย์ศรัณยา วงศ์ลังกา

29.อาจารย์สทรัฐ ว่องสุภัคพันธุ์

30.อาจารย์สุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ

31.อาจารย์ฉันทมล พูลนิล

32.อาจารย์เอกรินทร์ ศิริพรรณพร

33.อาจารย์กรองกาญจน์ เศรษฐพานิช

34.อาจารย์วราลักษณ์ สมัญญากุล

35.อาจารย์ธารทิพย์ อมรประภาวัฒน์

36.อาจารย์เบญจวรรณ เงินบริสุทธิ์

37.าจารย์สมหมาย สาตทรัพย์

38.อาจารย์ธวัชชัย สุวรรณสาร

39.อาจารย์วิเชียร สีขาว

40.อาจารย์พงษ์สันติ์ ฉัตรชัยเรืองศรี

41.อาจารย์วิโรจน์ ถาวรประชา

42.อาจารย์ปัญจรัตน์ นิลพันธ์พิทักษ์

*และผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย*

เจ้าหน้าที่

43.อาจารย์วัลลดา วรรณโกวิท

44.AJ.Dedeak Ditsayarungcharoen

45.อาจารย์ปัญสุภา บีโทมัส

ทำธุรกิจ ให้สำเร้จได้ด้วย ธรรมธุรกิจที่ปรึกษา

สนใจติดต่อขอรับบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจฯและเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ ติดต่อได้ที่ อ.พงศ์ธร นัทวณิชย์ Tel.086 533 0866 ผู้จัดการโครงการ

ที่ปรึกษา

การันตรีด้วยผลงานระดับคุณภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ยินดีตอนรับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ(Partner)

เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศ 

เพื่อยกระดับ SME ไทยสู่ระดับโลก

Mini Entrepreneur

GlobalLinker Profile​ 

 

Mosquito Repellent Liquid Spray

Mosquito Repellent Liquid Cream

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

PERFUME WAKE-UP

By

อาจารย์พงศ์ธร นันทวณิชย์

รีวิว Mini Entrepeneur รีวิว รีวิว Mini Entrepeneur

ยินดีตอนรับความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ