Mini Entrepreneur - การจัดการธุรกิจ(อาหาร, ร้านอาหาร), ธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง, สปา, น้ำหอม)

เกี่ยวกับเรา


DBD

 

 หลายปีที่ผ่านมา...มีแนวโน้มการเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ค่อนข้างสูงและประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้นขาดทุนค่อนข้างเป็นจำนวนมากและที่สำคัญไม่สามารถหาข้อจุดบงพร่องของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ได้ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มต้นยังขาดประสบการณ์ในช่วงแรกของการเริ่มต้นธุรกิจ จึงส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบภาพรวมทางการตลาดทำให้เกิดการแข่งขันในด้านราคา ลดต้นทุนผลิต จนทำให้เกิดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานขาดคุณภาพและคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ส่งผลทำให้ความเชื่อมั่นโดยรวมต่อคุณภาพสินค้าภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากสภาวะการขาดทุนในการดำเนินธุรกิจจนไม่สามารถแก้ไขสภาวะขาดทุนได้ อันเนื่องมาจากเพราะความไม่เข้าใจของตัวผู้ประกอบการเองที่ด่วนตัดสินใจลงทุนโดยไม่ศึกษาก่อน ทำให้ไม่สามารถมองเห็นปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขได้อย่างตรงสาเหตุ โดยเฉพาะช่วงแรกของการเริ่มต้นธุรกิจที่มักจะเกิดปัญหาพร้อมๆกันหลายด้าน แต่หากเพียงผู้ประกอบการที่ขาดประสบการณ์ไม่ด่วนรีบร้อนก่อนที่จะลงทุนได้ศึกษาหาความรู้จากผู้ที่เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงและมีความรู้รอบด้านและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ก็จะสามารถวางแผนการเริ่มต้นลงทุนธุรกิจได้ อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาพร้อมๆกันนั้น ให้ผ่านไปได้ด้วยดีและด้วยเหตุผลดังกล่าว...

สัมมนาธุรกิจ

 ทางสถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ Mini Entrepreneur จึงได้จัดทำหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้จนเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำเร็จและด้วยผลตอบรับที่มากมายจากผู้ผ่านการอบรมกับทางสถาบันฯ ในหลักสูตร การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร/ การจัดการธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ให้กับผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจได้เข้าใจและสามารถเตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุนเริ่มต้นธุรกิจได้แบบยังยื่นจนสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจได้จนเป็นที่ประจักษ์ออกสู่ต่อสาธารณชน

 โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า...ทำธุรกิจ ให้สำเร็จได้ด้วย ธรรมธุรกิจ ภายใต้ Concept Win Win Win More กับความสำเร็จที่มากกว่าคำว่า "ให้"

Mini Entrepreneur

 Mini Entrepreneur ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ตารางเรียน


หลักสูตร


ประกาศข่าวสารต่าง & CSR  by  Mini  Entrepreneur

ประกาศข่าวสารต่าง & CSR by Mini Entrepreneur

ภายใต้แนวคิด “ความสำเร็จของโครงการฯ วัดได้จาก ความสำเร็จของคุณ

กิจกรรมส่งเสริมการจัดอบรมอื่นๆ

กิจกรรมส่งเสริมการจัดอบรมอื่นๆ

ASEAN Retail 2021 (6rd Edition) วันที่ 20-23 ตุลาคม 2564 @ ศูนย์จัดแสดงสินค้า ไบเทค บางนา

รายวิชาที่เปิดสอน


001 - นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

001 - นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

การช้ Active Ingredients อย่างมืออาชีพด้วยนวตกรรมใหม่

002 - อบรมทำสบู่และน้ำยาใช้ในครัวเรือน

002 - อบรมทำสบู่และน้ำยาใช้ในครัวเรือน

การวาง Concept ให้ธุรกิจเบื้องต้น สาธิต ธุรกิจ Charcoal

004 - จัด ร้าน ให้ได้ ล้าน ด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ย

004 - จัด ร้าน ให้ได้ ล้าน ด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ความรู้ของจีนโบราณ ที่มีมานานมากกว่า 4,000 ปี

003 - ปรุงกลิ่น สร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะ กลิ่นโดน

003 - ปรุงกลิ่น สร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะ กลิ่นโดน

กลิ่น กับ การเริ่มต้นธุรกิจ เพราะ การเริ่มต้นธุรกิจ นั้น ต้องสร้างจุดเด่นให้เป็นที่น่าจดจำ

ข่าวสารต่างๆ จากโครงการฯ


เอกสารการรับรอง/ นโยบายความเป็นส่วนตัว

เอกสารการรับรอง/ นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการให้บริการ/นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประมวลภาพ ระหว่างอบรมกับโครงการฯ

ประมวลภาพ ระหว่างอบรมกับโครงการฯ

ภาพบรยายกาศจากผู้ที่มาอบรมกับโครงการฯ

ประมวลภาพ หลังอบรมกับโครงการฯ

ประมวลภาพ หลังอบรมกับโครงการฯ

ผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรมหลังจากเมื่อจบอบรม

รีวิว ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

รีวิว ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

การันตรี ผลการตอบรับจากผู้ที่ผ่านการอบรมกับโครงการฯ จากทุกๆรุ่นที่ผ่านมา

ข่าวสารที่น่าสนใจ