ประกาศข่าวสารต่าง & CSR by Mini Entrepreneur

ประกาศข่าวสารต่าง & CSR by Mini Entrepreneur


ทุนยกระดับมาตราฐาน SMEs สู่ผู้ประกอบการนวตกรรม

โครงการ...การยกระดับ SMEs สู่ผู้ประกอบการนวัตกรรม

เตรียมความพร้อมขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่ตลาดสากล สำหรับ การขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐ" เพื่อช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมและเข้าใจขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

 

เนื้อหาการอบรม:

#กลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

#หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

#ตัวอย่าง กรณีศึกษาการขอทุนสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จ

#โอกาส ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

 

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ:

* นักธุรกิจและนักประดิษฐ์ที่มีไอเดียผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

* ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

* นักวิจัยและนักวิชาการที่ต้องการผลักดันงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ

 

อย่าพลาดโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของคุณให้สำเร็จ!

 

พบกันวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567

เวลา 10:00-11:00

ผ่านระบบ Zoom

 

สมัครเข้าร่วมอบรมได้...ฟรี...ที่

line :  

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อ.พงศ์ธร นันทวณิชย์(อ.แจ๊ค)ที่ปรึกษา

Tel.086 533 0866

CSR by Mini Entrepreneur

CSR และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ผ่านมาเพราะกระแสการรับผิดชอบต่อสังคมกำลังเป็นที่ตื่นตัวกับองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจการ(CSR)เพื่อการประชาสัมพันธ์องคกรนั้น มีปัจจัยมาจาก 2ขั้วหลัก คือ

1.การทำตามกระแส(CSR เชิงรับ)เกิดจากองค์กรที่คล้ายกันนั้นๆหรือจากคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจตลอดจนกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นขั้วของการทำ CSR ในเชิงรับ โดยมีรูปแบบของการทำ CSR เชิงรับ ที่เห็นได้ชัด คือ การทำกิจกรรมหรือการจัดงานประชาสัมพันธ์ที่ออกมาในรูปแบบ EVEN(อีเวนต์)ให้เห็นเป็นรูปธรรมกันอย่างง่ายและไม่กิจกรรมที่จัดมักจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจกาที่ทำอยู่...แต่ในขณะที่...

2.(CSR เชิงรุก)อีกขั้วหนึ่งทำเพราะเห็นคุณค่าถึงการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายองค์กร อาทิ การช่วยลดความเสี่ยง การได้ขยายฐานการผลิตการเพิ่มช่องทางทำธุรกิจและช่องทางการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการให้ผลประโยชน์กลับคืนแก่ทั้งสังคม อาทิ การจัดอบรมเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่สังคม,การช่วยกระจายรายได้,การรักษาและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งจะจัดให้ออกมาในรูปแบบที่เป็นกระบวนการ (process) อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสายงาน การปฏิบัติงานหรือการดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติ

 การทำ CSR จำเป็นต้องยกระดับจากการทำกิจกรรม CSR เชิงรับ ให้ขึ้นมาอยู่ในระดับอยู่ในรูปแบบของการทำ CSR เชิงรุก ซึ่งต้องได้มาซึ่ง“คุณค่า(value)”และ“ผลกระทบ(impact)”ที่มากขึ้นหลังจากการทำ CSR และด้วยเหตุนี้เอง ทางสถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ Mini Entrepreneur ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นงานด้านการศึกษา/อบรม/ส่งเสริม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจและภาพรวมของธุรกิจในระดับประเทศได้คำนึงถึงการดำเนิน...กิจกรรมที่มีส่วนร่วมและในความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กรธุรกิจ(CSR เชิงรุก)ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ารับการฝึกอบรมกับโครงการได้ฟรี...ภายใต้บริบทของการพัฒนาธุรกิจให้ได้อย่างยั่งยืน

 จึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่สนใจอบรม/สัมมนา/ศึกษาแนวทางรูปแบบการจัดสัมมนากับโครงการฯ โดยการส่งหนังสือขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรของท่านมาเข้าร่วมอบรมกับโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงการรับผิดชอบต่อสังคมผลและเพื่อช่วยแถลงผลถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ Mini Entrepreneur ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR ครั้งที่3 ประจำปี2562 ภายใต้งานชื่อ

CSR by Mini Entrepreneur ภายใต้แนวคิด

ความสำเร็จของโครงการ

วัดได้จาก

ความสำเร็จของคุณ

 CSR by Mini Entrepreneur "ความสำเร็จของโครงการฯ วัดได้จาก ความสำเร็จของคุณ" เพราะกระแสการรับผิดชอบต่อสังคมกำลังเป็นที่ตื่นตัวกับองคกรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจการ(CSR) เพื่อการประชาสัมพันธ์องคกร นั้น มีปัจจัยมาจาก 2 ขั้ว หลัก คือ

1.การทำตามกระแส(CSR เชิงรับ)เกิดจากองค์กรที่คล้ายกัน นั้น ๆ หรือ จากคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นขั้วของการทำ CSR ในเชิงรับ โดยมีรูปแบบของการทำ CSR เชิงรับ ที่เห็นได้ชัด คือ การทำกิจกรรม, หรือการจัดงานประชาสัมพันธ์ที่ออกมาในรูปแบบ EVEN(อีเวนต์) ให้เห็นเป็นรูปธรรมกันอย่างง่าย และไม่กิจกรรมที่จัดมักจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจกาที่ทำอยู่

ในขณะที่

2.(CSR เชิงรุก)อีกขั้วหนึ่งทำเพราะเห็นคุณค่าถึงการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายองค์กร อาทิ การช่วยลดความเสี่ยง  การได้ขยายฐานการผลิต การเพิ่มช่องทางทำธุรกิจและช่องทางการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการให้ผลประโยชน์กลับคืนแก่ทั้งสังคม อาทิ การจัดอบรมเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่สังคม, การช่วยกระจายรายได้, การรักษาและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งจะจัดให้ออกมาในรูปแบบที่เป็นกระบวนการ(process) อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสายงาน การปฏิบัติงาน หรือ การดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติ

การทำ CSR จำเป็นต้องยกระดับ จาก การทำกิจกรรม CSR เชิงรับ ให้มาอยู่ในรูปแบบกระบวนการและการทำกิจกรรมในรูปแบบของการทำ CSR เชิงรุก ซึ่งต้องได้มาซึ่ง “คุณค่า(value)”และ“ผลกระทบ(impact)” ที่มากขึ้นหลังจากการทำ CSR และด้วยเหตุนี้เอง สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ Mini Entrepreneur  ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นงานด้านการศึกษา อบรม ส่งเสริม สัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการรวมไปถึงภาพรวมของธุรกิจในระดับประเทศและทางสถาบันฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินกิจกรรมที่มีส่วนร่วมและในความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรธุรกิจ(CSR เชิงรุก) ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจาก ทางภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ารับการฝึกอบรมกับโครงการได้ฟรี รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำ ภายใต้บริบทของการพัฒนาธุรกิจให้ได้อย่างยั่งยืน

 จึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่สนใจอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาแนวทางรูปแบบการจัดสัมมนา กับโครงการฯ โดยการส่งหนังสือขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรของท่านมาเข้าร่วมอบรมกับโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขตามที่กำหนด ดังนี้

  1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมกับโครงการได้ ฟรี
  2. การเข้ารับการอบรมท่านสามารถเลือกลงได้ทุกรายวิชาที่เปิดอบรมในแต่ละช่วง
  3. จะต้องได้หนังสือตอบรับและปฏิบัติติตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม(CSR)

การเข้าร่วมกิจกรรม CSR by Mini Entrepreneur 

ความสำเร็จของโครงการ วัดได้จาก ความสำเร็จของคุณ

  1. จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือในการส่งบุคลากรในหน่วยงาน, สถาบัน, องค์กร, ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถส่งบุคลากรของท่านมาได้ 1ท่าน/รายวิชา/หน่วยงาน
  2. เลือกลงรายวิชา  ที่เปิดอบรมในโครงการ ได้ที่  https://www.sme-mini.com/calendar/
  3. ติดต่อสอบถามหรือส่งข้อมูลมาได้ที่ Tel.086 533 0866
  4. ส่ง LOGO และ Link  ที่อยู่ของหน่วยงานท่าน มาเพื่อใช้แลกประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
  5. Logo โครงการ
  6. link สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ Mini Entrepreneur https://www.sme-mini.com

เพื่อเป็นการแสดงถึงการรับผิดชอบต่อสังคมผลและเพื่อช่วยแถลงผลถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ  Mini Entrepreneur ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR ครั้งที่3 ประจำปี2562 ภายใต้รายงานชื่อ 

CSR by Mini Entrepreneur ภายใต้แนวคิด “ความสำเร็จของโครงการ วัดได้จาก ความสำเร็จของคุณที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรทุกภาคส่วน และการตอบแทนกลับคืนต่อสังคมที่ควบคู่ไปพร้อมกันไปและตอบสนองต่อความยั่งยืนในมิติที่ครอบคลุมมากขึ้น