สถานที่อบรม

สถานที่อบรม


สถานที่อบรม

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สถานที่อบรม 3อาคาร ดังนี้

คลิกเพื่อขอดูเส้นทางใน google map ได้ที่

1.

2.

3.

 

1.อาคารวิทยบริการ

อาคารวิทยบริการ

law

2.อาคาร KU HOME

KU HOME

 

สถานที่

 

3.อาคาร สำนักบริการงานคอมพิวเตอร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์