โครงการพัฒนายกระดับ SME

โครงการพัฒนายกระดับ SME


โครงการพัฒนายกระดับ SME

 การพัฒนาเพิ่มเศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อยกระดับสินค้า SME สู่ระดับโลก เป็นนโยบายที่โครงการตั้งไว้เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานรัฐบาล ITAP ให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ การดำเนินธุรกิจในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจะต้องพร้อมและปรับตัวตลอดเวลา โครงการ Mini Entrepreneur เชื่อว่าหากภาคเอกชนได้ผนึกกำลังกันแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยการให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงให้มีการบริหารจัดการมาตรฐานสากลได้ก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างแน่นนอน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมสนับสนุนบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนขอทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มเศักยภาพในการยกระดับสินค้าSME สู่ระดับโลกภายใต้ทุนสนับสนุนของภาครัฐ

2.ส่งเสริมสนับสนุนบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนขอทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มเศักยภาพในการยกระดับสินค้าSME สู่ระดับโลกภายใต้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ

3.ส่งเสริมสนับสนุนบริษัทที่ได้เข้าร่วมทุนขอทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มเศักยภาพในการยกระดับสินค้าSME สู่ระดับโลกภายใต้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานภาคเอกชน

4.ส่งเสริมสนับสนุนบริษัทที่ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มเศักยภาพในการยกระดับสินค้าSME สู่ระดับโลกภายใต้งบประมาณของบริษัท

 

หลายคนขาดความรู้เกิดปัญหาขณะดำเนินธุรกิจจะการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อเจาะตลาดได้อย่างไรแล้วถ้าอยากส่งออกต้องทำอย่างไรปัญหาต่างๆนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ รัฐบาลจึงมีหน่วยงานคอยช่วยเหลือไปดูกันว่ามีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องการธุรกิจSMEs บ้าง

-กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พัฒนาสินค้าและตลาดOTOP จัดกิจกรรมทางการตลาดสนับสนุนSME ให้ไปลงทุนในต่างประเทศ สายด่วน 1169 www.ditp.go.th

-กรมการค้าภายใน ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบมาตรการทางการค้าประเทศต่างๆ สำหรับธุรกิจส่งออก สายด่วน 1385 http://www.dit.go.th

-ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม(BOC) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม SME ภายในประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โทรศัพท์ 02-202-4426-7 http://boc.dip.go.th

-หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า การบริหารอุตสาหกรรม เกษตรและการเงิน เพื่อยื่นข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล โทรศัพท์ 0-2622-1860-76 www.thaiechamber.org

-ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน จัดกิจกรรมการตลาดสินค้าและบริการที่ไทยให้มีศักยภาพสู่ตลาดอาเซียนให้มากขึ้น โทรศัพท์ 0-2507-8218 8237 และ สายด่วย 8465  www.aec.ditp.go.th

-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์การหลังมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานและสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม โทรศัพท์ 02-245-4310 http://www.labour.go.th

-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มครองของการพัฒนาและฝึกอบรมบุคคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 02-245-1707 ต่อ 918 http://www.dsd.go.th

-กรมการจัดหางาน ส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางานโดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงาน สายด่วน1694 http://www.doe.go.th

-สำนักงานประกันสังคม บริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ผู้ปะกันตน การจัดเก็บงบสมทบการวินิจฉัยสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างประกันตนหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมา สายด่วน 1506 http://www.sso.go.th

-กรมการค้าเจรจาระหว่างประเทศ เจรจา กฎระเบียบ การค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน การเปิดเสรีทางการค้าต่างๆ โทรศัพท์02-507-7444  http://www.dtn.go.th

-กรมทรัพย์สินทางปัญญาสนับหนุนผู้ประกอบการจดสิทธิบัตรแนะนำมาต่อยอดสู่ธุรกิจส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา สายด่วน 1368 http://www.ipthailand.go.th

-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งเสริมให้มีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาศักยภาพของSME ขนาดย่อม สายด่วน 1570  http://www.dbd.go.th

-กรมสรรพากร จัดเก็บภาษีจากฐานรายได้การบริโภคภายในประเทศ โทร. 1161 http://www.rd.go.th

-กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ความรู้ในธุรกิจSME ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แห่งผลิตอุตสาหกรรมข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง โทรศัพท์:02 2024414 http://www.dip.go.th

-กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริการข้อมูลทั่วไปของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสถิติทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม โทร. 02-2024000 และ 3967 http://www.diw.go.th/

-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สถานประกอบการและการโฆษณาตลอดจนติดตามเฝ้าระวังข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในและต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-590-7000 http://www.fda.moph.go.th

-สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ)ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและรับรองคุณภาพให้กับองค์กรต่างๆ ตามมาตรฐานISO9000,ISO14000,OHS,HACCP โทรศัพท์ 0-2202-3300 http://www.tisi.go.th

-สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หน่วยงานพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล โทรศัพท์0 2577 5100 http://www.nimt.or.th

-สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช)องค์กรกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปและอาหารสู่ระดับสากล โทรศัพท์ 02-5612277 http://www.acfs.go.th

-สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งประเทศไทย