รีวิว อาจารย์ที่ปรึกษา

รีวิว อาจารย์ที่ปรึกษา


รีวิว อาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ

1.ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์พงศ์ธร นันทวณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้แนะนำหลักสูตร

ผลการตอบรับจากผู้เข้ารับการอบรม