รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล  

ที่ปรึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจฯ

Mini Entrepreneurs

 

 

 

คุณวุฒิ

-.-ปริญญาเอก ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-.-ปริญญาโท วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-.-ปริญญาตรี ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตำแหน่ง

-.-ที่ปรึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจฯ Mini Entrepreneurs

-.-คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-.-อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ผลงานทางวิชาการ

-.-การวิจัยเรื่อง“ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ”

-.-การวิจัยเรื่อง“การติดตามและประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

-.-การวิจัยเรื่อง“ปัจจัยความสำเร็จและความต้องการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพธุรกิจร้านอาหารของผู้ประกอบการ

-.-การวิจัยเรื่อง“การพัฒนาระบบเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยแบบพึ่งพาตนเอง”

-.-การวิจัยเรื่อง“การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการและสมรรถนะทางการคิดเชิงธุรกิจ สู่แนวทางการสร้างอาชีพอสระของนิสิต สาขาศึกษาศาสตร์- คหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

-.-การวิจัยเรื่อง“การพัฒนาสมรรถภาพ ศักยภาพและความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อก้าวสู่การประกอบอาชีพ(2548)”

-.-การวิจัยเรื่อง“บทบาทการมีส่วนร่วมของนิสิตในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2548)”

-.-การวิจัยเรื่อง“การบริหารหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”,2547

-.-การวิจัยเรื่อง“การบริหารหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”,2548

-.-หนังสือ“ธุรกิจคหกรรมศาสตร์(Home Economics in Business):การพัฒนาองค์ความรู้คหกรรมศาสตร์ การจัดการธุรกิจและการอาชีวศึกษาสู่แนวทางการประกอบอาชีพ”

-.-หนังสือ“บริโภคศึกษาทางสิ่งแวดล้อม(Environmental Consumer Education)"

-.-หนังสือ“ครบเครื่องเรื่องธุรกิจร้านอาหาร”

 

 

ประวัติการทำงาน งานระดับ International

งานฝึกอบรม

– วิทยากรโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ทั้งในและต่างประเทศ(2546-ปัจจุบัน)

– ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับชาวกัมพูชา ณ ศูนย์บ้านผักกาด เขตอำเภอทับไทย จังหวัดจันทบุรีและศูนย์บ้างแก้ง อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ในนาม“Skill Training and Appropriate Technology Center”ในองค์การสหประชาชาติ เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา โดยทำงานกับองค์การระหว่างประเทศ Comite’ Europe’en D’Aide Aux Refugie’s (CEAR)(2523-2526)

งานสังคมสงเคราะห์

- เป็นผู้จัดการศูนย์เด็กกำพร้าชาวกัมพูชาตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 18ปี ณ ศูนย์เขาอีด่าง เพื่อดูแลด้านที่พัก การดำรงชีวิต การจัดการศึกษาและฝึกอบรม การจัดทำ Family Reunion และการจัดทำ Resettlement สู่ประเทศที่ให้เด็กกำพร้าชาวกัมพูชา(2526)

งานสายการบิน

- รับผิดชอบในหน้าที่ Service Representative เพื่อตรวจสอบและดูแลความพร้อมด้านอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์บริการ และสินค้า Duty Free ของสายการบินต่างๆทีใช้บริการ ณ สนามบินเมือง Riyadh ประเทศซาอุดิอาระเบีย กับบริษัท Saudia Catering (2526-2528)

งานธุรกิจ

- มีหน้าที่เป็นผู้จัดการทั้งระบบของสวนอาหาร “Thai Garden Restaurant” เมืองจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย(2531)

งานพลอย

- มีหน้าที่คุมสต็อกพลอย Topaz และดำเนินการจัดซื้อพลอยไพลิน ในประเทศออสเตรเลียในนามบริษัท Quality Color(2532-2537)

งานท่องเที่ยว

- มีหน้าที่นำทัวร์ต่างประเทศทั้งยุโรป อเมริกา อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยเป็นผู้นำทัวร์อิสระให้กับบริษัทต่างๆ(2538-2544)

งานระดับ Domestic

งานทวิภาคี(ภาคธุรกิจ-เรือนจำ)

- มีหน้าที่จัดทำระบบโรงงานและจัดการฝึกอบรมการเจียระไนพลอยเพื่อการสร้างอาชีพในอนาคตให้กับนักโทษ โดยเป็นผู้บุกเบิก 4 แห่งแรกในเรือนจำคลองเปรม เรือนจำบางขวาง ทันฑสถานหญิงและเรือนจำวัยหนุ่มมีนบุรี ธุรกิจส่วนตัว เป็นเจ้าของกิจการร้านเบเกอรี่ ร้านไอศกรีมและร้านอาหารในนามร้าน คิม คิม และร้าน เค เค รวม 4แห่ง ในระยะเวลามากกว่า 20ปี

 

ความสำเร็จจากสังคม

– ได้รับโล่ห์ราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรม สาขา คหกรรมศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี(2554)

– ได้รับโล่อาจารย์สายวิชาการดีเด่นด้านบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2552)

– ได้รับประกาศนียบัตรอาจารย์สายวิชาการดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2552)

– ได้รับประกาศนียบัตรอาจารย์สายวิชาการดีเด่นด้านพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2552)

– ได้รับโล่ชนะแข่งขัน “Iron Chef” ณ Texas Culinary Academy, Austin Texas, USA.(2006)

– ได้รับโลห์ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2537)

– ได้รับโล่นิสิตดีเด่นสาขาวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2522)

 

ธุรกิจร้านอาหาร  ธุรกิจอาหาร ธุรกิจอาหาร