ดร.บังอร เกียรติธนากร

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.บังอร เกียรติธนากร

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการ Mini Entrepreneur

ปัจจุบัน

ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

ความเชี่ยวชาญ:พัฒนาผลิตภัณฑ์ Fragrance, Essential Oil และ Natural Extract

ดร.บังอร เกียรติธนากร

การศึกษา:

2528:วิทยาศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2534:วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

2557:เภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND

ประสบการณ์การทำงาน:

2528–2534:พยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

2534–2538:เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อ

2538–2540:ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

2540–2541:ผู้จัดการฝ่ายโครงการ

2541–2554:ผู้จัดการฝ่ายผลิต

2554–ปัจจุบัน:รองกรรมการผู้จัดการ

ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND

การให้คำปรึกษาแนะนำ/การดำเนินงานโครงการต่างๆ :

-ที่ปรึกษา กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

-ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรม

-นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีวิทยา2

-อนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรไทยและการวิจัยนวตกรรมสมุนไพร

-กรรมการสถาบันอุตสาหกรรมการเกษตร สภาอุตสาหกรรม

อบรม