ภก.ธีธัฐน์ วิริยะสุมน

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


 

  ภก.ธีธัฐน์ วิริยะสุมน   

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

 

ปัจจุบัน

  •  

  • กรรมการผู้จัดการบริษัท พาโนแกรม เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด

  •  

  • ที่ปรึกษาพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

  •  

  • วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน