ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์วิโรจน์ ถาวรประชา

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


 

ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ วิโรจน์ ถาวรประชา

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ

Mini Entrepreneur

 

ปัจจุบัน

*-*กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนบริษัท เคมพลัส เทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำเข้าสารเคมีที่ใช้ในธุรกิจเวสสำอาง

*-*ที่ปรึกษาหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุขและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ 

*-*วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

*-*สาขาความเชี่ยวชาญ:ด้านบริหารจัดการทั่วไป/ด้านวินิจฉัยสถานประกอบการ/ด้านวิสาหกิจชุมชน/พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอางและด้านอาหารรวมถึงสมุนไพรต่างๆ

 

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(Food science)

- ปริญญาโท(MBA)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ด้านการทำงาน

:บริษัท เฮงเค็ลไทย จำกัด เป็นบริษัทต่างชาติ ผลิตเคมีภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเส้นใย อุตสาหกรรมกาว เป็นต้น   

ตำแหน่ง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ(QC)ปีพ.ศ.2530–2534

ฝ่ายตรวจสอบ/ISO14000c ตำแหน่งนักวิจัย ปีพ.ศ.2534–2538

ตำแหน่งฝ่ายขาย/ปีพ.ศ.2538–2540

 

:ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมพลัสเทรดดิ้ง เป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 

ตำแหน่ง 

กรรมการผู้จัดการ ปีพ.ศ.2540 

–ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยาในหน่วยงานราชการต่างๆ

 

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญพิเศษ

-ด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอาง 

-ด้านพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

-การพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน

-พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรเครื่องสำอางต่างๆและสมุนไพรที่เป็นอาหารต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า

-ฯลฯ