ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


 

ผศ.ดร.ศศิประภา  พันธนาเสวี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

 

ระดับการศึกษา:

ปริญญาเอก               ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

                             เกรดเฉลี่ย 4.00 (พ.ศ. 2553)

ปริญญาโท                บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

                             เกียรตินิยมเหรียญทอง (พ.ศ. 2544)

ปริญญาตรี                บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

                             เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง (พ.ศ. 2542)

 

ประสบการณ์การทำงาน
 

 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกราคม 2559 ถึง ปัจจุบัน)

 2. ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง ธันวาคม 2558)

 3. หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ , คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง ธันวาคม 2557)

 4. หัวหน้าโครงการ “FUTURE READY LEADERSHIP: STRATEGIC MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF CHANGE for PWO’s TALENT”  ในการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเน้นด้านการบริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้กับองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ (ปีการศึกษา 2557-2559)

 5. ที่ปรึกษาโครงการฝึกงานการตลาดสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurial Marketing Project: CEMP) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2555 – ปัจจุบัน

 6. อาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (พ.ศ. 2553 ถึง ปัจจุบัน)

 7. อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (พ.ศ. 2542 ถึง 2553)

 8. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2545 ถึง ปัจจุบัน)
   

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติ

 1. โครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจคาแรกเตอร์ไทย: บทเรียนจากความสำเร็จของธุรกิจคาแรกเตอร์ญี่ปุ่นของ สกว. ปี 2559

 2. โครงการจัดหาตลาดให้ SME Provincial Champions ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2559

 3. โครงการ ASEAN Selections 2016 “Innovative Craft of Textiles in ASEAN : Ethnic Accents” จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

 4. โครงการศึกษาและจัดหาช่องทางในการจัดจำหน่ายต้นแบบภายใต้กิจกรรมศึกษาและพัฒนาช่องทางในการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ปี 2557

 5. โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ในปี พ.ศ.2554

 6. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 จังหวัดภาคตะวันออกในการออกสู่ตลาดเวียดนามและกัมพูชา ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปี 2549

 

การเผยแพร่บทความวิจัย

 1. Chaiprasit, S. and Swierczek, W.F. (2011). Competitiveness, Globalization and Technology Development in Thai Firms. Competitiveness Review: An International Business Journal. 21:2

 2. Chaiprasit, S. (2009). Strategic Direction, Competencies and Going Global on Global Performance and Development in Thai Firms: The Pilot Study. The Business Review, Cambridge.  13:1  pp. 142-148.

 3. Chaiprasit, S. (2008). The effect of Corporate Strategy on Level of Globalization and Technology Developmentin Thai Firm. The Business Review, Cambridge. 11:2 pp. 99-106.

 4. Chaiprasit, S. (2011).The Globalization Strategies of Thai Corporations. Journal of International Business and Economics. Volume 11, Number 2.

 5. Chaiprasit, S. (2011). The Corporate Strategies and Technology Development of Thai Firms in Globalization Edge: Expert Interviews. Journal of International Business and Economics. Volume 11, Number 2.

 6. Chaiprasit, S. and Santimeathakul, N. (2013). The Impact of Product Components Strategies on Tourist’s Purchasing Thai Souvenir Products. International Journal of Multidisciplinary Thought. Volume 3 No.1: 287–302.

 7. ตรีทิพ บุญแย้ม และ ศศิประภา ชัยประสิทธิ์. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในงานขายของนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน บริษัทจำลองรีจอยซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” BU Academic Review.  7(2): 22 – 30: 2551.

 8. ศศิประภา ชัยประสิทธ์ บุญรอด วุฒิศาสตร์กุล และเกวลิน ช่วยบำรุง. “Mobile Marketing กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” BU Academic Review.  2553.

 9. บุญรอด วุฒิศาสตร์กุล ศศิประภา ชัยประสิทธ์ และคณะ. “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” BU Academic Review.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม 2553.

 10. บุญรอด วุฒิศาสตร์กุล ศศิประภา ชัยประสิทธ์2 และคณะ. “ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ออาคารชุดในย่านถนนรัชดาภิเษกในเขตกรุงเทพมหานคร" BU Academic Review.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม  2553.

 11. บุญรอด วุฒิศาสตร์กุล ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ และคณะ. “ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการบริการของรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพมหานคร” วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน 2554

 12. บุญรอด วุฒิศาสตร์กุล ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ และคณะ. “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ทั่วไปในจังหวัดสมุทรปราการ” BU Academic Review.  . ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน 2554.

 13. ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ และ พัทธ์ธีรา  สุดยอด. “อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร” BU Academic Review. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 หน้า 104 – 112

 14. ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ และ อชิรญา อินเงิน. “การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก (City Car) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

 15. ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ และ วริษฐา ภัทรเสนี “อิทธิพลของการตลาดที่ไม่ใช้สื่อ (Below the Line Marketing) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2556

 16. ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ และ สุพจน์ ไพบูลย์พุฒิพงศ์ “ความมีอิทธิพลของการเป็นผู้สนับสนุนด้านกีฬา (Sports Sponsorship) ต่อการจดจำตราสินค้าของผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน 2556

 17. ภัสราพร รัตนชาติ และ ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ “ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและกลยุทธ์การค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางบนห้างสรรพสินค้าของผู้หญิงว้ยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร” วารสารสุทธิปริทัศน์. ปีที่ 28 ฉบับที่ 88. ตุลาคม – ธันวาคม2557

 

การเผยแพร่บทความทางวิชาการ

 1. ศศิประภา ชัยประสิทธิ์. “กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในเศรษฐกิจยุคใหม่” วารสารนักบริหาร. 25(2): 43 - 49: 2548.

 2. ศศิประภา ชัยประสิทธิ์. “องค์กรแห่งนวัตกรรม: ทางเลือกของผู้ประกอบการยุคใหม่” วารสารนักบริหาร. 30(2): 60-63: 2553.

 3. ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ และ ซีรีน เซ็นเสถียร. “ประเทศไทยกับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วารสารนักบริหาร. 30(3): 43-47: 2553.

 4. ฐิติมา แซ่แต้ นัฐสินี วงษ์นาค และ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์. “ระบบการศึกษาไทยภายใต้กรอบเสรีแห่งอาเซียน: หนทางสู่การสร้างนวัตกรรมทางสังคม” วารสารนักบริหาร. 30(4): 146-149: 2553.

 5. ศศิประภา ชัยประสิทธิ์. “การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีการค้าโลก” วารสารนักบริหาร. ฉบับพิเศษ: 2553.

 6. ศศิประภา ชัยประสิทธิ์. “การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยต่ออนาคตแห่งการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วารสารนักบริหาร. 31(1): 76-82: 2554.

 7. ศศิประภา ชัยประสิทธิ์. “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด: เคล็ดลับแห่งการอยู่รอดของผู้ประกอบการปัจจุบัน” วารสารนักบริหาร. 31(2): 51-54: 2554.

 8. ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย       (พ.ศ.2554 ถึง ปัจจุบัน)

 9. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 10. คณะกรรมการตัดสิน Top Ten of OTOP 2015 ระดับประเทศ (ประเภทเครื่องดื่ม) ในงาน OTOP City 2015 ได้ตั้งแต่ 23-30 ธ.ค. 2558 ณ IMPACT เมืองทองธานี จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 11. วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางสู่การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เป็นเลิศ" ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 12. วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสกระบวนการคิดและวิธีการเขียนแผนการขายที่มีประสิทธิภาพ” ให้กับผู้จัดการภาคและผู้ช่วยผู้อำนวนการฝ่ายขายของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (RM & AVP Forum 2016)

 13. วิทยากรในโครงการอบรมเพื่อการสร้างสมรรถนะการบริหารมืออาชีพระดับผู้บริหารงานขายและงานปฏิบัติการของ บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รุ่น 1 และ 2 (ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย. 2558)

 14. วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่)      ภูมิปัญญาไทย” ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

 15. วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Creating Powerful Innovative Idea จำกัด ให้กับพนักงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายแบรนด์ ฝ่ายขาย และฝ่ายออกแบบของบริษัท Ocean Glass ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ อโศก

 16. วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจสปาไทยในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2558 ณ อาคารเวฟเพลส ชั้น 9

 17. วิทยาวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2558 ณ อาคารเวฟเพลส ชั้น 9

 18. วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร OTOP to Market ในงาน OTOP City 2014 จัดโดยกรมพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2557 ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี

 19. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2556 – 2557 สมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 20. ผู้บรรยายและที่ปรึกษาแผนธุรกิจในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ( New Entrepreneurs Creation - NEC ) จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2553 – 2557

 21. กรรมการพิจารณาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ปี 2557

 22. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 23. กรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554 ถึง 2556)

 24. หัวหน้าทีมวิชาการกลุ่มคลัสเตอร์แฟชั่น ในงานนิทรรศการ “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน” จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ.2556

 25. วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมสร้างคุณค่า พัฒนาการท่องเที่ยวไทยสำหรับผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ณ ห้องเมย์ แฟร์ บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 26. ผู้ดำเนินการเสวนาในหัวข้อ Move First Win First ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 จัดโดยนิตยสาร BrandAge และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ โรงละคอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 27. ผู้ดำเนินการเสวนาในหัวข้อ Hope Creative on Beauty & The Brand ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556      จัดโดยนิตยสาร BrandAge และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ โรงละคอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 28. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs หน้าใหม่ของไทยกับการเข้าสู่ AEC ให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องสัมมนา 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 29. ผู้ดำเนินการเสวนาในหัวข้อ Creative Convergence : สื่อสารการตลาดแบบไร้พรมแดน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 จัดโดยนิตยสาร BrandAge และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ โรงละคอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 30. รองประธานภาคสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2555 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 31. หัวหน้าทีมวิชาการและผู้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 4 (EXCET4) จัดโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2555

 32. วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ การตลาดสำหรับธุรกิจบริการในยุคปัจจุบัน ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Prompt techno service ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ณ อาคารบางนาทาวเวอร์

 33. ผู้ดำเนินการเสวนางานมหกรรมความรู้ 2555 (OKMD Knowledge Fest 2012) คิดเป็นคือโอกาส ในหัวข้อ เปิดตำนาน New Arriva จากโรงงานรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ นำแบรนด์ Qualy ก้าวสู่เวทีโลก ในวันที่วันที่ 19 กันยายน 2555 ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

 34. ผู้ดำเนินการเสวนางานมหกรรมความรู้ 2555 (OKMD Knowledge Fest 2012) คิดเป็นคือโอกาส ในหัวข้อ ถอดรหัสการสร้างนวัตกรรมชิ้นเอก ‘แซกโซโฟนโพลิเมอร์ชิ้นแรกของโลก’ โดยฝีมือการประดิษฐ์ของคนไทย Vibrato ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ TCDC

 35. ผู้ดำเนินการเสวนาในหัวข้อ Value Creation, Innovation, Differentiation: The New Era of Food & Beverage ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 จัดโดยนิตยสาร BrandAge และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ โรงละคอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 36. ผู้ดำเนินการเสวนาในหัวข้อ SME Design & Fashion ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 จัดโดยนิตยสาร BrandAge และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ โรงละคอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 37. ผู้ดำเนินการเสวนาในหัวข้อ Create Value ด้วย Content Management ในวันที่ 2 ตุลาคม 2555  จัดโดยนิตยสาร BrandAge และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ โรงละคอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Corporate Strategies and Technology Developments of Thai Firms in Globalization Edge: Expert Interviews. Proceedings of the IABE-2011 Barcelona-Summer Conference, Volume 9, Number 1, June 3-5, 2011, page 102-106.

 2. The Globalization Strategies Components of Thai Corporations. Proceedings of the IABE-2011 Barcelona-Summer Conference, Volume 9, Number 1, June 3-5, 2011, page 32-43.

 3. โครงการศึกษาถึงผลกระทบของอัตลักษณ์ของตราสินค้าร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นโนบุของประชากรวัยทำงานไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2557

 4. โครงการศึกษาถึงปัจจัยการออกแบบ Design factors ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโคมไฟ Hand made ของผู้บริโภคชาวต่างชาติและชาวไทย โดยดำเนินการวิจัยให้กับร้าน Passion Light by Palita ปี 2556

 5. โครงการศึกษาถึงปัจจัยด้านเนื้อหาและการออกแบบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเล่นเกมออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการวิจัยให้กับบริษัท Wargaming ปี 2556

 6. โครงการวิจัยเพื่อศึกษาถึงผลกระทบขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า        อัตลักษณ์ชุมชน: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ตะลิงปลิงแช่อิ่ม โดยดำเนินการวิจัยให้กับกลุ่มเกษตรกร จังหวัดปทุมธานีของผู้บริโภคชาวต่างชาติ ปี 2555

 7. โครงการศึกษาถึงการตระหนักรู้ที่ส่งผลต่อความพร้อมในการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนวัดคลองชัน จังหวัดปทุมธานี ปี 2555

 8. โครงการวิจัยเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า โดยดำเนินการวิจัยให้กับร้านอาหารอิ่มปลาเผา ปี 2555

 9. โครงการวิจัยเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  โดยดำเนินการวิจัยให้กับเดอะ พาร์ค เอเวนิว เซอร์วิสเรสซิเดนท์ จังหวัดระยอง ปี 2555

 10. โครงการวิจัยเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า โดยดำเนินการวิจัยให้กับบริษัท เฮงกิจวัสดุ จำกัด ปี 2555