ผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.ดร. อิทธิกร  ขำเดช

(Ithikorn Khamdej, Ph.D)

Mini Entrepreneurs

 

- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฏร

- ผู้ไกล่เกลี่ย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

- กรรมการ กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี

- APEC-IBIZ Consultant

- อดีตผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

- อดีตผู้เชี่ยวชาญ ประจำสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์)อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา อัยการสูงสุด

- อดีตผู้เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการค้าระหว่างประเทศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

งานทางด้านการเมืองในอดีต

- เลขานุการประจำ คณะกรรมาธิการการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฏร

- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                                 

- เลขานุการประจำ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฏร

- เลขานุการประจำ คณะกรรมาธิการติดตามป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

- ที่ปรึกษากิตติมศักด์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการติดตามป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

- ที่ปรึกษากิติมศักด์ ณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฏร

- ที่ปรึกษากิติมศักด์ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฏร

                         

งานส่วนตัว

- ประธานกรรมการ บริษัท การจัดการธุรกิจสมาร์ทโปร จำกัด

- ประธานกรรมการ บริษัท ธนรินธ์ เรียลเอสเตท จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอแยล การ์เด้น ริเวอร์ เพลซ จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทองไทย เรียล เอสเตท จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล โลจิติส์ อินเทลลิเจนท์ จำกัด

 

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก, สาขา Philosophy in Public Policy and Management มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- ปริญญาเอก สาขา International Management, Intercultural University, The Netherlands

- ปริญญาโท พาณิชยศาตร์มหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(สาขาสารนิเทศสำนักงาน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- APEC-IBIZ Consulting(Department of Industrial Promotion )กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์  ด้านการค้าระหว่างประเทศ

- Bank of America 

- Wang Lee Bank

- UMC International corporation

- บริษัท ทองไทยรับเบอร์ จำกัด

 

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา

1.หัวหน้าทีมการค้าระหว่างประเทศ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะธุรกิจการค้าในอาเซียน ภายใต้ศูนย์ภูมิภาคอาเซียน(ASEAN Hub) พ.ศ.2551 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเรื่อง การพัฒนาร้านค้าปลีกให้กับผู้ประกอบการกัมพูชาและพ่อค้าชายแดน

2.หัวหน้าทีมวิจัย จัดทำแผนยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 province 1 Agro-industrial Product (โครงการ OPOI) [การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรของจังหวัดราชบุรี] พ.ศ.2550

3.หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโลจิสติกส์ โครงการพัฒนากระจายสินค้าธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ปี2550

4.หัวหน้าโครงการ เครือข่ายค้าส่งค้าปลีก จังหวัดนครปฐมจัดโดย หอการค้าไทยและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม(สสว) ปี2550

5.หัวหน้าโครงการเครือข่ายค้าส่งค้าปลีก จังหวัดอุดรธานี-หนองคายจัดโดย หอการค้าไทยและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม(สสว) ปี2550

6.หัวหน้าคณะศึกษาความคุ้มค่าลงทุน โครงการการจัดสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถกรรม จังหวัดลำปาง ปี2549

7.ที่ปรึกษาโครงการ ITB กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ; ISMED

 

อาจารย์พิเศษ/วิทยากร

- อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชา การเป็นผู้ประกอบการ

- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชา Cross Culture Management

- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

* วิชา การค้าระหว่างประเทศเชิงปฎิบัติ

* วิชา วิธีปฎิบัติการค้าระหว่างประเทศ

* วิชา การจัดการระหว่างประเทศ

* วิชา การวางแผนและควบคุมงาน  

- อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

* วิชา การจัดตั้งธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ

- อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

* วิชา Leadership and  Entrepreneurship

- อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

* วิชา องค์กรพัฒนาและผู้นำ

- วิทยากรพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

* หัวข้อบรรยายเรื่อง “การดำเนินกิจการ : ธุรกรรมระหว่างประเทศ“

- วิทยากรพิเศษ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

* หัวข้อบรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ“                  

วิทยากรพิเศษ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันเครื่องหนัง ในโครงการ NEC(New Entrepreneur Creation) 

*หัวข้อบรรยายเรื่อง “การเริ่มต้นทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SME“ “การเขียนแผนธุรกิจ“

- วิทยากรพิเศษ Sumitomo Corporation Ltd. บรรยายเรื่อง International Trade Management

- วิทยากรพิเศษ Global Logistics Intelligence Co.,Ltd บรรยายเรื่อง International Trade Management

วิทยากรพิเศษ Image Consultant Co.,ltd. บรรยายเรื่อง International Trade Management

- วิทยากรพิเศษ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หัวข้อบรรยายเรื่อง “การวางแผนเชิงกลยุทธ์“

 1. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อบรรยายเรื่อง “การพัฒนาตนเอง” “การวางแผนเชิงกลยุทธ์“

 2. วิทยากรพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หัวข้อบรรยายเรื่อง “การเริ่มต้นทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SME“

 3. วิทยากรพิเศษ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อบรรยายเรื่อง “การพัฒนาตนเอง“

 4. วิทยากรแก้ไขปัญหายาเสพติด ค.ป.ส. จังหวัดนนทบุรี หัวข้อบรรยายเรื่อง “การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน”

 5. วิทยากร มูลนิธิสวนแก้ว หัวข้อบรรยายเรื่อง “การแก้ไขปัญหายาเสพติด”

 

งานวิชาการ

 1. อาจารย์ที่ปรึกษา สารนิพนธ์การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 100 เรื่อง

 2. อาจารย์ที่ปรึกษา สารนิพนธ์การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 200 เรื่อง

 3. อาจารย์ที่ปรึกษา สารนิพนธ์การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 เรื่อง

 4. ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตย์ทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 เรื่อง

 5. อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนคร 30 เรื่อง

 6. กรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนคร

 7. กรรมการวิพากษ์หลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

 8. กรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 9. กรรมการวิพากษ์หลักสูตร APEC-IBIZ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมทางสังคม

- ประธานมูลนิธิรวมพลังน้ำใจสงเคราะห์พัฒนาชนบท

- ประธานมูลนิธิโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร

- อุปนายกสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

- กรรมการคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจ ฯ จ.นนทบุรี

- ประธานเครือข่ายประชาคมป้องกันยาเสพติด(ค.ป.ส) จังหวัดนนทบุรี

- กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนนทบุรี

- ประธานชมรมว่ายน้ำ จังหวัดนนทบุรี

- กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- กรรมการคณะกรรมการสถานี(กต.ตร)ตำรวจภูธรบางศรีเมือง

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ที่ปรึกษามูลนิธิไทยพัฒนา