ผู้ทรงคุณวุฒิภญ.ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

Mini Entrepreneur  

 

ภญ.ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ

ประสบการณ์

  • ศูนย์ให้คำแนะนำ สถาบันส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

  • ผู้ก่อตั้ง เจทิพย์ คอสเมติกส์

  • เภสัชกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุขภาพและเทคโนโลยี บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์จำกัด มหาชน

 

การศึกษา

  • ปริญญาโทการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)เกียรตินิยมอันดับ1

  • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ1

Start up

 ประสบการณ์

  3 ก.ค.2016-ปัจจุบัน

  การควบคุมก่อนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่เป็นนวัตกรรม

  FDA ประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 1 เมษายน 2556-31 มีนาคม 2559

  เภสัชกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

  บริษัท เอสแอนด์เจอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กันยายน 2555-26 ตุลาคม 2555

  การฝึกอบรมวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหกรรม,

  บริษัท กิฟฟารีนสกายไลน์เวิร์คสเตชั่นและเฮลธ์แคร์ จำกัด

  28 พฤษภาคม 2555-22 มิถุนายน 2555 ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชน c & c Health Care Drug Store, กรุงเทพฯ 23 เมษายน 2555-25 พฤษภาคม 2555

  การปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมของโรงพยาบาล,

  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเขาทองจ. ปราจีนบุรีวันที่ 1 มีนาคม 2554 2 พฤษภาคม 2554 เภสัชภัณฑ-ทั่วไป การอบรม,ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานกรุงเทพ

 

 ข้าราชการ

  2013-2015

   ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ(Honours),

   วิทยาลัยนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

  2008-2013

   ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์(เกียรตินิยม)

   ภาควิชาเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์อุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

  2005-2007

   โรงเรียนทามอุดมสุขสวัสดิ์, ประเทศไทยโปรแกรมคอมพิวเตอร์-คณิตศาสตร์ GPAX 3.98 /4 2545-2547

   สถาบันวัฒนาวิทยาประเทศไทย GPAX 3.93/4

 

 ความสำเร็จ

  •รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากกลุ่ม SAHA Award ประจำปี2556

  •ประกาศนียบัตรสาขาการแสดงนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2550

  •การประกวดแผนธุรกิจการเขียนเพื่อส่งเสริมโครงการ SMEs ยุคใหม่2549

  •หนึ่งในสมาชิกสำคัญของวงวัฒนาตั้งแต่ปี 2545-2547

 

 กิจกรรม

  • กิจกรรมการบริหารกิจกรรมใน ICO NIDA ปี2015

  • ตัวแทนกฎหมายกฤษณาเทศกาล 2014

  • ตัวแทนกลุ่มงาน SAPIA,2013-2014

  • ผู้แทนกลุ่มนวัตกรรม SAPIA,2013-2014

  • โครงการอาวุโส: การพัฒนาครีม Coenzyme Q10 โดยใช้ระบบการจัดส่งแบบไมโครโฟโตส,2012

รีวิว รีวิว รีวิว