ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์วิเชียร สีขาว

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


ประวัติที่ปรึกษา/วิทยากร

ชื่อ – สุกล                        วิเชียร  สีขาว

ที่อยู                              127/12 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150     ตําแหนง การทํางาน                    กรรมการผูจัดการ บิ๊กบีบรรจุภัณฑ

ตําแหนง ทางวิชาการ        อาจารยพิเศษ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

                         

อาจารยพิเศษ (วิทยากรภายนอก) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานชลบุรี

ตําแหนง ทางสังคม

ผูทรงคุณวุฒิ กองทุนบทบาทสตรี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

คณะวิชา/สาขาวิชา            ปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ

ประวัติการทํางาน

พ.ศ.

สถานที่ทํางาน

ธุรกิจ

ตําแหนง

2545-2545

บริษัททิพยจิวเวลเลอรี่เมนูแฟคเจอรริ่งจํากัด

ผลิตเครื่องประดับเงิน

ผช.หัวหนาฝายผลิต

2545-2547

บริษัทแสงอินเตอรล ามเิ นตจํากดั

บริการเคลือบสิ่งพิมพ

ผช.หัวหนาฝายผลิต

2547-2548

บริษัทบางกอกรับเบอรจํากดั มหาชน

รับจางผลิตรองเทากีฬา

เจาหนาที่จัดการระบบISO

2548-2550

บริษัทเคซีอีเทคโนโลยีจํากัด

ผลิตแผงวงจรไฟฟา

เจาหนาที่วางแผนการผลิต

2550-2551

Kimball Electronic co.,Ltd.

รับจางประกอบแผงวงจร

ผูชํานาญการวางแผนการผลติ

2551-2552

Sony Mobile Electronics co.,Ltd.

ผลิตเครื่องเสียงรถยนต

ผช.หัวหนาแผนกผลติ

2552-2556

PolycomGlobal(Thailand)co.,Ltd.

จําหนายเครื่องมือสื่อสาร

เจาหนาที่วางแผนการผลิตอวุโส

2556-2557

SpectraLinkCorperationco.,Ltd.

จําหนายเครื่องมือสื่อสาร

เจาหนาที่วางแผนการผลิตอวุโส

2557-ปจจุบัน

บิ๊กบีบรรจุภัณฑ

ผลิตและจําหนาย เครื่องสําอางสมุนไพร

ผู้จัดการทั่วไป

ความถนัดพิเศษ

1.การออกแบบฉลากสินคา/บรรจุภัณฑ                                                        

2.การแปรรูป/การสกัดสมุนไพร                                                                                

3.การตั้งสูตรผลิตเครื่องสําอาง                                                                                                               

4.การจดแจงเครื่องสําอางกับสํานักงานอาหาร และยา                                       

5.การตลาดเชิงปฏิบัติการ                                                                              

6.การเขียนแผนธุรกิจ         

7.Supply Chain Management         

8.การตลาดออนไลน                    

9.การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

10.การจัดระบบ และรักษาระบบ ISO

11.แนวทางการกําหนดเปาหมายองคกร

12.ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน(KPI) องคกร/ธุรกิจ

 

ประวัติการงานด้านงานสอนอาชีพ/ที่ปรึกษา/วิทยากรบรรยายพิเศษ  

1 ก.พ.-1 ก.ค. 2543 บริษัทสยามโมดลู ารสวิตซบอรดจาํ กัด 23/259 ม.8 ต.ออมใหญ อ.สามพราน จ.นครปฐม

21-23  ม.ค. 2556 กลุมแมบานเกษตรกรเขาบายศรี ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบรุ ี                        

29-31  ม.ค. 2556 กลุมแมบานเกษตรกรหุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

12-14  ก.พ. 2556   กลุมแมบานเกษตรกรนาพรา ว ต.นาพราว อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

25-27 มี.ค. 2556 กลุมโครงการสายใยรักแหงครอบครัวหนองจับเตา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

3-5  เม.ย. 2556  กลุมวิสาหกิจชมุ ชนแมบานเกษตรกร อสม.บอทอง ต.ธาตุทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี

23-25เม.ย.2556 กลุมโครงการสายใยรักแหงครอบครัวบอทอง ต.ธาตุทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี

29  เม.ย. 2556 ชุมชน เนินหินคลองมือไทรรวมใจพัฒนา ต.ธาตุทอง อ.บอทอง จ.ชลบุรี

14-15ก.ย.2556  กลุมเศรษฐกจิ พอเพียง เทศบาลตําบลเหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

10-13ม.ค.2558 กลุมแมบานเจริญสุข ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี                                        

20  ก.พ. 2558 กลุมบทบาทสตรบี านหนองเกตุนอย ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

27  มี.ค. 2558 กลุมบทบาทสตรบี านหนองเกตุนอย ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

30 พ.ย.-4 ธ.ค.2558 กลุมแมบานชุมชนหนองขางคอก ต.หนองขางคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี

14-18ธ.ค.2558 กลุมแมบาน ต.หนองหงษ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

10 ม.ค. 2559 ศูนยฝกอาชีพชุมชนตําบลหนองปรือ

18-22 ม.ค.2559 กลุมสตรีชุมชนหวยยายพรม ต.สรุ ศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

22 ม.ค.-27 มี.ค. 2559  กลุมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บางละมุง จ.ชลบรุ ี

26 ม.ค. 2559  กลุมสมาชิกสหกรณ สาํ นักสงเสริมสหกรณกรุงเทพฯ เขตดสุ ิต กรุงเทพมหานคร

3-4 ก.พ. 2559  เครือขายกลุมอาชีพเทศบาลนครเจาพระยาสรุ ศักดิ์ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี

10 ก.พ. 2559 กลุมพัฒนาสตรหี นองเกตุใหญ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบรุ ี 

15-19 ก.พ. 2559 กลุมวิสาหกิจชุมชน 11 รวมใจ ต.เกาะจันทร อ.เกาะจันทร จ.ชลบุรี

22-26 ก.พ. 2559 กลุมแมบานเกษตรกรเกาะจันทร ต.เกาะจันทร  อ.เกาะจันทร จ.ชลบรุ ี

29 ก.พ.-4 มี.ค. 2559 กลุมแมบา นเกษตรกรบอสี่เหลี่ยม ต.บอสเี่ หลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุ ี

8-12 มี.ค. 2559 กลุมแมบานเกษตรกรหัวถนน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

14-15 มี.ค. 2559 กลุมแมบานเกษตรกรหนองขางคอก ต.หนองขางคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี

16-25 มี.ค. 2559 ศูนยฝกอาชีพชุมชนตําบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

19-23 เม.ย. 2559 กลุมอางศิลารวมใจ ต.อางศิลา อ.เมือง จ.ชลบรุ ี

24 เม.ย. 2559  กลุมชมรมผูสูงอายุ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบรุ ี 

25-29 เม.ย. 2559 กลุมสานฝนปนสุข ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

3 พ.ค. 2559 เขาวินิจฉัยสถานประกอบการ บัวสายอาหารทะเล ต.เพ  อ.เมือง จ.ระยอง

5 พ.ค. 2559  เขาวินิจฉัยสถานประกอบการ บริษัทไทยอินโนวารบั เบอรจํากัด ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง

7 พ.ค. 2559  เขาวินิจฉัยสถานประกอบการ ไขเค็มบานเมย ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

9 พ.ค. 2559   เขาวินิจฉัยสถานประกอบการ บานปนกลวย ต.สํานกั ทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง 

10 พ.ค. 2559  เขาวินิจฉัยสถานประกอบการ อนันตเ ฟอรนิเจอรด ไี ซน ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง

11 พ.ค. 2559  เขาวินิจฉัยสถานประกอบการ บริษัทระยองรุงเรืองซัพพลายจํากัด ต.พลา อ.บานฉาง จ.ระยอง

12 พ.ค. 2559  คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจําการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม แขวงวัด                       

                        อรุณราชวราราม กรุงเทพฯ (สถานที่ฝก หนวยบญั ชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี)

16 พ.ค. 2559  พาผูประกอบการสมัครสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ที่ธนาคาร SME อ.เมือง จ.ระยอง  

17 พ.ค. 2559 เขาวินิจฉัยสถานประกอบการ กลุมจักสานกระจูด บานมาบเหลาชะโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 19 พ.ค. 2559   เขาวินิจฉัยสถานประกอบการ กวี 4 แคว น้ําพริกเผา อ.แกลง จ.ระยอง                          

20 พ.ค. 2559 บรรยายใหผ ูเขารับการเรียนหลักสตู รผูประกอบการรายใหมฟงที่ศูนยสงเสริมอตุ สาหกรรมภาค9   

21 พ.ค. 2559 เขาวินิจฉัยสถานประกอบการ  บริษัทแกลงแพ็คกิ้งวูดจํากัด

22 พ.ค. 2559 เขาวินิจฉัยสถานประกอบการ บริษัทยู.พี.จักรกลอุตสาหกรรมจํากัด ต.สํานักทอง อ.เมือง จ.ระยอง 

13 มิ.ย. 2559 พาผูประกอบการ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง จดทะเบียนพาณิชย

15 มิ.ย. 2559  ตรวจเยี่ยมผูประกอบการทําขนมเปยะ8เซียน ถ.เนนิ พะยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง     

22 มิ.ย.2559  พาผูประกอบการบริษัทไบโอคลาส อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ไปเปดตลาดกับมสิ ทีน

27 มิ.ย.-3 มิ.ย.2559 กลุมสานฝน ปนสุข ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

28มิ.ย.2559 กลุมแมบาน ต.หนองหงษ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

  1. ก.ค. 2559  กลุมแมบาน ต.หวั ถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี   

10 ก.ค. 2559  กศน. ต.บางละมงุ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี       

11  ก.ค. 2559 กลุมแมบาน ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี                                                                        

17 ก.ค. 2559 กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวทิพยรมโพธิ์ ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง                          

18-22 ก.ค. 2559   กลุมแมบา น ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

12 พ.ย. 2558 โครงงานวิทยาศาสตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

4 พ.ย. 255  โครงงานวิทยาศาสตร โรงเรยี นสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

19-23 ธ.ค. 2559  กลุมผูสูงอายุ ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

การรับงานโครงการภาครัฐ ผ่านบริษัททปี รึกษา และสํานักงานบริการวชิ าการมหาวิทยาลยั บูรพา

1.โครงการปรับแผนธุรกจิ และเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จํานวน 278 สถานประกอบการ ในพื้นที่ จ.ระยอง

2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ของกรมสงเสริมอตุสาหกรรม จํานวน 15 สถานประกอบการ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนยสงเสริมอตุสาหกรรมภาค 8 สุพรรณบุรี ซึ่งมีทั้งสิ้น 10 จังหวัด

 

โครงการเชื่อมโยงงานวิจัยสูการผลิตเชิงพาณิชยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

จํานวน 5 สถานประกอบการ ในพื้นที่ความรับผดิ ชอบของศูนยสงเสริมอตุ สาหกรรมภาค 9 ชลบุรี

 ซึ่งมีทั้งสิ้น 9 จังหวัด

 

โครงการเพมิ่ ผลิตภาพแรงงานไทย ป 2560 ของสถานบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบุรี

จํานวน 12 สถานประกอบการ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานบันพัฒนาฝมือแรงงาน3 ชลบุรีซึ่งมทั้งสิ้น 3 จังหวัด

 

โครงการยกระดับขีดความสามารถการแขงขัน SMEs และ ผู้ผลิตชุมชน โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 30 สถานประกอบการ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบรุ ี

     1. บริษัท สยามไบเซนทคอมเมอรเ ชียล จํากัด

    2. บริษัท เงิน – สด ซีซั่นนิ่ง จํากดั

    3. บริษัท พี เอช/ฟุตแวร จํากัด

    4. บริษัท วินซั่มกรีน จํากัด

    5. บริษัท โรงสีธัญญนันทเจรญิ กิจ จํากัด

    6. วิสาหกิจชุมชนทาเรือพูนทรัพย 

    7. กลุมแมบานชุมชนอัสดรกองพันทหารมาที่2

    8. กลุมผลิตภณั ฑจักสานใบลานบา นทับลาน

    9. กลุมปลาราสับสมุนไพร

10. กลุมกระยาสารทสุวรรณา

11. กลุมแมบานเกษตรกรหนองกนั เกราสามัคคี

12. รานรองเทาบํารุงศักดิ์

13. วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตําบลนาแขม

14. วิสาหกิจชุมชนโรวสีขาวบานตน ตาล

15. กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานเนินยาว

16. กลุมแมบานอาวพยอม

17. รองเทา สิน – สมัย เครื่องหนงั

18. กลุมแมบานเกษตรกบินทรร วมใจ

19. มาเรียม  บินซาฟอี

20. เรือนสมุนไพร

21. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทาตูม

22. กลุมเครื่องหนังศรีมโหสถ

23. สุนีย  ขาวหอมแหนมเหด็

24. พลอยนิล

25. ไพวัณ  เฟอรนเิ จอร

26. กลุมทอผา ไหมนันทวันไหมไทย

27. กระยาสารทแมทองแถม

28. สวดี  กาแฟเย็น

29. กลุมน้ํามะพราว

30. บานสวนทองเกษตรอินทรีย งานบรรยายใหธนาคารออมสินชลบุรี เขต2