ดร.ดวงกมล อัศวมาศ

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ 

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

 

ข้อมูลประวัติการทำงาน นางสาวดวงกมล อัศวมาศ 

อาชีพปัจจุบัน ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

ประวัติด้านการศึกษา

พ.ศ.2538 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

พ.ศ.2542 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ ประจำปี 2550

 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเฉลิมฉลอง 120ปี การฝึกหัดครูไทยถวายองค์ราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน พุทธศักราช2555

 

ประสบการณ์ด้านวิทยากร

พ.ศ.2545-ปัจจุบัน วิทยากรบรรยายด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและภูมิศาสตร์ในโครงการวัฒนธรรมสัญจรย้อนรอยประวัติศาสตร์(ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์)ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเส้นทางภาคใต้

พ.ศ.2548 วิทยากรบรรยายแก่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง“โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคใต้”

พ.ศ.2549 วิทยากรบรรยายแก่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง“องค์ความรู้ทางโบราณคดีและแหล่งโบราณคดีในจังหวัดสงขลา”

พ.ศ.2549 วิทยากรกระบวนการ ในการประชุมอภิปรายระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส รวม 6โรงเรียน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ

พ.ศ.2550

1)วิทยากรรับเชิญบรรยายแก่ พิพิธภัณฑ์จันเสน เรื่อง“การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน”และ“การสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุในท้องถิ่น เห็นคุณค่า ประโยชน์และการดูแลรักษาให้ยั่งยืน”

2)วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ รุ่นที่1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง“ภูมิศาสตร์สากลกับการท่องเที่ยว”

พ.ศ.2551

1)วิทยากรบรรยาย แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน

2)วิทยากรบรรยายทางด้านประวัติศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทย กลุ่มลูกค้า Signature และ กลุ่มลูกค้า Wisdom เรื่อง “ท่องเที่ยววัดประจำรัชกาล”

3)วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ(อียิปต์)ของคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง“ประวัติศาสตร์อียิปต์และมรดกอียิปต์โบราณ”,“ทัวร์และการท่องเที่ยวอียิปต์”

พ.ศ.2553 วิทยากรบรรยายให้กับคณะแพทย์ในหัวข้อ“ประวิติศาสตร์และปราสาทขอม”บริษัท มายด์ ไลฟ์ แทรเวล จำกัด(บริษัทนำเที่ยวและสัมมนาวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเน้นการจัดนำเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เป็นหลัก

พ.ศ.2554

1)วิทยากรรับเชิญทางด้านประวัติศาสตร์ โครงการอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์ โดยอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. หน่วยงานร่วมสำนักการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร,สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

2)วิทยากรนำชมและบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มนิสิตศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ในโครงการวัฒนธรรมภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว“มัคคุเทศก์มืออาชีพกับการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม”(ระหว่างวันที่ 6-11 ตุลาคม 2554)

3)วิทยากรรับเชิญของบริษัทเปี่ยมบุญทัวร์(ประเทศไทย)จำกัด นำชมและบรรยาย ณ เมืองย่างกุ้ง เมืองพุกาม เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพินดายาและทะเลสาบอินเลแห่งประเทศพม่าแก่คณะอาจารย์และผู้บริหาร ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์(ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2554)

พ.ศ.2554-2555 วิทยากรรับเชิญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในรายการ“แจ๋ว”ทางไทยทีวีสีช่อง3 บันทึกเทปรายการ เพื่อนำไปออกอากาศในรายการช่วงแจ๋วพาเที่ยว ได้แก่

1)พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแห่งรัชกาลที่ 1 ณ จังหวัด อุทัยธานี(วันที่ 22 มีนาคม 2554)

2)วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

3)วัดอุโปสถาราม จังหวัดอุทัยธานี

4)พิพิธภัณฑสถานราชบุรี,วัดมหาธาตุและเมืองโบราณ คูบัว จังหวัดราชบุรี(วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2554)

5)วัดชุมพลนิกายาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6)วัดบรมนิวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7)พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่6 กรมรักษาดินแดง(28 กรกฎาคม 2554)

8)พิพิธภัณฑ์เตาแม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรี(25 สิงหาคม 2554)

9)วัดราชโอรสาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร(29 กันยายน 2554)

10)เมืองฟ้าแดดสงยาง,พระธาตุยาคู,วัดโพธิ์ชัยเสมาราม,วัดบ้านก้อม,พุทธสถานภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ์ และวัดกลางมิ่งเมือง,โบราณคดีบ้านเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด(30 กันยายน-2 ตุลาคม 2554)

11)วัดท่าสุทธาวาส จังหวัดอ่างทอง(21 มกราคม 2555)

12)แหล่งตัดหินและแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสี วัดเขาจันทร์งาม จังหวัดนครราชสีมา(3-5 กุมภาพันธ์ 2555)

13)อุทยานแห่งชาติพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี(30 มีนาคม 2555)

14)เมืองโบราณเสมา พระพุทธไสยาสน์วัดธรรมจักรเสมาราม ปราสาทเมืองแขกและปราสาทพนมวัน จังหวัด นครราชสีมา(27-28 เมษายน 2555)

พ.ศ.2555

1)วิทยากรในการบรรยายความรู้ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในหัวข้อ“การท่องเที่ยวกับการนำเสนอภาพอดีตปัจจุบันของไทย” ให้กับกิจกรรม“เยาวชนมัคคุเทศก์” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษาและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา

2)วิทยากรนำชมและบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มนิสิตสาขาวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในโครงการวัฒนธรรมภูมิประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว“มัคคุเทศก์มืออาชีพกับการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม” ณ จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง(ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2555)

3)วิทยากรนำชมและบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มนิสิต ในโครงการวัฒนธรรมภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว“มัคคุเทศก์มืออาชีพกับการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม”(ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2555)

4)วิทยากรบรรยายความรู้ ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียน ให้แก่ข้าราชการของ สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร์ จำนวน 90คน ในโครงการฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น.)ณ อาคารรัฐสภา

5)The Miftahcairo Student Club in Cairo, Egypt เชิญไปศึกษาดูงานวิถีชีวิตและชุมชนนักเรียนไทย เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ประเทศอียิปต์(ระหว่างวันที่ 12 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555)

พ.ศ.2556

1)วิทยากรในการบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์เชิงปฏิบัติให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 ของหลักสูตรพัฒนาชุมชนร่วมกับ สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในหัวข้อ“การเขียนและผลิตรายงานเชิงสารคดีข่าว”

2)วิทยากรบรรยาย เรื่อง“กำเนิดรัฐทวารวดี วิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คน”ให้กับนักศึกษาระดับชั้นมัธยมปีที่ 2จำนวน 68คน โรงเรียนรุ่งอรุณ ในภาคเรียนที่3/2555(วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556)

3)วิทยากรบรรยายความรู้ ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียน ให้แก่ข้าราชการของ สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร์ จำนวน 90คน ในโครงการฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(วันที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-16.00น.)ห้องต้นฟ้า ชั้น24 โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์

4) วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียนและการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 จำนวน 80คน ในวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1

พ.ศ.2557

1)วิทยากรบรรยาย เรื่อง โบราณคดียุโรปสมัยประวัติศาสตร์ จากโรมัน-ปอมเปอี ในงานสัมมนาวิชาการในโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่3 ภายใต้หัวข้อ“เสน่ห์ยุโรป” หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

2)วิทยากรบรรยาย ประวัติศาสตร์โลก: อียิปต์,อเมริกา,ออสเตรเลีย,ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสังคมวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน,dark tourism,โครงการอบรมประวัติศาสตร์สากลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

3)วิทยากรด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ให้แก่โครงการสวนดุสิตท่องเที่ยววิชาการสัญจรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กิจกรรมระหว่างเดือน มีนาคม-กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ พื้นที่จังหวัดตาก,จังหวัดยโสธร,จังหวัดชัยนาท,พัทลุง, เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

4)วิทยากรด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ให้แก่โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมสู่อาเซียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สถานที่ ณ บ้านปูรีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดตราดและพื้นที่จังหวัดจันทบุรี วันที่ 3และ5 เมษายน 2557

พ.ศ.2558

1)วิทยากรบรรยายให้กับโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมอบรมอาสาสมัครบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในหัวข้อ ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2(ลพบุรี ชัยนาท อ่างทองและสิงห์บุรี)รวมจำนวนทั้งสิ้น 100คน

2)วิทยากรบรรยายหัวข้อ“รู้เขารู้เรา เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน”กิจกรรมโครงการการอบรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)เพื่อให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรี นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลที่สนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ณ ห้องประชุม อาคารดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี

3)วิทยากรบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชา "การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการบริการ" ของ วิทยาลัยการปกครอง กำหนดฝึกจัดอบรมหลักสูตรการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน และแสวงหาคุณค่าในการบริการให้กับข้าราชการในสังกัดจำนวน 40คน ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.00น. ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีด้วย

4)วิทยากรบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการกำหนดจัดโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ในพระบรมราชานุญาต ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง "โบราณคดีกับการท่องเที่ยวพม่า" เวลา 14.30 - 16.00น. ณ ห้องลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

5)วิทยากรให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 จำนวน 150 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันและเวลาดังนี้ วันพุธที่ 19-20,26-27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00น.

6)วิทยากรบรรยายเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก “อดีตและปัจจุบัน”แห่งการแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้แก่บุคลากรพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 9.00-10.30 น. ณ หอประชุมรัตกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

7)วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยาย โครงการมัคคุเทศก์สัญจรนำชมท้องถิ่น: ตามรอยเสด็จประพาสต้น จากบ้านสองพี่น้องสู่บางปลาม้า ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เรื่อง ตำนานหมู่บ้านนามเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

8) วิทยากรในการเสวนา ในหัวข้อเรื่อง การจัดการมรดกโลกด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีและสรุปบทเรียนการมองไทยคดีผ่านการเรียนรู้อารยธรรมเขมร ให้แก่หลักสูตร ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00-16.00น. ณ โรงแรมดุสิตเพลส

9)บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จัดอบรมหลักสูตร“เรียนรู้ภาษาพม่า”(Burmese Champ)ให้กับเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพจำนวน ๓๕ท่าน เป็นวิทยากรอบรม 2หลักสูตร คือ Elementary Level และ Intermediate Level ในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรม Rose Garden Riverside จ.นครปฐม 

อาจารย์พิเศษ

พ.ศ.2547-2552 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในรายวิชาสังคมศึกษา และรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยให้แก่นักเรียนชั้น ป.2,ป.4-ป.6

พ.ศ.2547 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ในรายวิชาไทยศึกษา สำหรับนักเรียนพยาบาล(ระหว่างพ.ศ.2547-2548)

พ.ศ.2552 ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร รายวิชาภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

พ.ศ.2555

1)ภาควิชาโบราณคดีสาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรในรายวิชา โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยและรายวิชา Pottery Analysis ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์  

2)อาจารย์ส่งเสริมการแข่งขัน“พระพุทธศาสนา”เพชรยอดมงกุฎถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯให้กับฝ่ายประถมสาธิตฯละอออุทิศ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2555

พ.ศ.2557 ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร รายวิชาททร272 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน(ปีการศึกษา2/2557)

พ.ศ.2558 ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร รายวิชาททร272 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน(ปีการศึกษา2/2558)

ที่ปรึกษาโครงการ

1.ที่ปรึกษาในการอบรมอาสาสมัครนำชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดกิจกรรม“วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำพื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 7” ในวันที่ 10, 24, 25 พฤศจิกายน, 2และ8 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-16.00น. ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี  

2.ที่ปรึกษาโครงการโบราณคดีลุ่มน้ำมูล-ชี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ภาชนะดินเผาด้วยวิธีศิลาวรรณนา(Thin section analysis)ต่อสำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2555

3.ร่วมประชุมหากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหาแนวทางและแผนงานในการจัดกิจกรรมและพัฒนา พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รวมถึงให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

4.วิทยากรและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมและแนวทางดำเนินงานทางโบราณคดีของชุมชนโบราณดงเมืองเตยในอนาคต ในโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมพันปีโบราณคดีดงเมืองเตย(ปีที่3)” ณ โรงเรียนบ้านสงเปือยและชุมชนโบราณดงเมืองเตย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (13-16 มีนาคม พ.ศ.2557)

5.วิทยากรและให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาด้วยวิธี thin section แก่เจ้าหน้าที่ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด ของสำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ดในระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด

6.ที่ปรึกษาโครงการพื้นฟูชุมชนตลาดสรรพยาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอสรรพยาและเป็นวิทยากรในการอบรมและจัดกิจกรรม WORKSHOP ในโครงการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม –3 พฤศจิกายน 2558 พื้นที่จังหวัดพิจิตร อุตรดิตถ์ และน่าน

7.ที่ปรึกษาการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาด้วยวิธี Thin Section ให้แก่สำนักศิลปากรที่10 ร้อยเอ็ด

ผลงานวิจัย

พ.ศ.2541 ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่องการประเมินสถานภาพไทศึกษา:ด้านโบราณคดี ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พ.ศ.2543 ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์จังหวัดนครราชสีมา (ส่วนงานโบราณคดี) ทุนสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.2543 งานวิเคราะห์และแปลความเศษภาชนะดินเผา ด้วยวิธีศิลาวรรณนา และเครื่องมือเหล็กด้วยวิธี S.E.M จากแหล่งโบราณคดีบ้านบึงน้อย ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทุนสนับสนุนจากสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2544 งานวิเคราะห์และแปลความภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีเมืองเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีศิลาวรรณนา  ทุนสนับสนุนจากสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2545 งานวิเคราะห์ตัวอย่างภาชนะดินเผาทางโบราณคดีโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเขาศรีวิชัย อำเภอพุนพินและแหล่งโบราณคดีวัดตุมปัง(ร้าง)ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีศิลาวรรณนา ทุนสนับสนุนจากสำนักงานศิลปากรที่14 นครศรีธรรมราช

พ.ศ.2546 นักวิจัยร่วมโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

พ.ศ.2549 งานวิเคราะห์และแปลความภาชนะดินเผาของแหล่งโบราณคดีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แหล่งโบราณคดีบ้านไร่และแหล่งโบราณคดีถ้ำลอดด้วยวิธีศิลาวรรณนา ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พ.ศ.2549 งานวิเคราะห์และแปลความภาชนะดินเผาและหินทรายด้วยวิธีศิลาวรรณนาในโครงการค้นหาและพัฒนาสารสนเทศของราชมรรคาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พ.ศ.2550

1)งานวิเคราะห์และแปลความภาชนะดินเผาด้วยวิธีศิลาวรรณนาของแหล่งโบราณคดีในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ทุนสนับสนุนจากสำนักงานศิลปากรที่12 นครราชสีมา

2)งานวิเคราะห์และแปลความเศษภาชนะดินเผาด้วยวิธีศิลาวรรณนาของแหล่งโบราณคดีโนนป่าช้าเก่าจังหวัดนครราชสีมา ทุนสนับสนุนจากสำนักงานศิลปากรที่12 นครราชสีมา

พ.ศ.2551 งานวิเคราะห์และแปลความเศษภาชนะดินเผาด้วยวิธีศิลาวรรณนาของแหล่งโบราณคดีแหล่งโบราณคดีเขาละมุ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลและแหล่งโบราณคดีโคกทอง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ทุนสนับสนุนจากสำนักงานศิลปากรที่13 สงขลา

พ.ศ.2552 

1)งานวิเคราะห์และแปลความเศษภาชนะดินเผาด้วยวิธีศิลาวรรณนาของแหล่งโบราณคดีโนนป่าช้าเก่า แหล่งโบราณคดีโนนตาโทน และแหล่งโบราณคดีบ้านกระเบื้อง จังหวัดนครราชสีมา ทุนสนับสนุนจากสำนักงานศิลปากรที่12 นครราชสีมา

2)งานวิเคราะห์และแปลความเศษภาชนะดินเผาด้วยวิธีศิลาวรรณนาของแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ทุนสนับสนุนจากสำนักงานศิลปากรที2 สุพรรณบุรี

พ.ศ.2553

1)งานวิเคราะห์และแปลความเศษภาชนะดินเผาด้วยวิธีศิลาวรรณนาของแหล่งโบราณคดีถ้ำเพิงแหล่งโบราณคดีเพิงผาทวดตาทวดยาย จังหวัดสงขลาและแหล่งโบราณคดีเพิงผาโต๊ะโร๊ะ จังหวัดสตูล ทุนสนับสนุนจากสำนักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา

2)งานวิเคราะห์และแปลความเศษภาชนะดินเผาด้วยวิธีศิลาวรรณนาของแหล่งโบราณคดีบ้านดอนไร่ จังหวัดอุบลราชธานี ทุนสนับสนุนจากสำนักงานศิลปากรที่11 อุบลราชธานี

พ.ศ.2554

1)นักวิจัยร่วม เรื่อง“ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกโคเฒ่าในการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบพึ่งตนเอง”ทุนสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ

2)โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนไทยในต่างประเทศ(ระดับ1)ทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

พ.ศ.2555 

1)รายงานผลการวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาด้วยวิธีศิลาวรรณนาจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาหลังวัดเขารูปช้าง หมายเลข1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เสนอ สำนักศิลปากรที่13 สงขลา

2)รายงานผลการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาและภาชนะดินเผาด้วยวิธีศิลาวรรณนาจากแหล่งโบราณสถานในเขตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ เสนอ สำนักศิลปากรที่12 นครราชสีมา

พ.ศ.2556

1)รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาในงานโลหะกรรมจากแหล่งโบราณคดีโนนหนองหอ บ้านนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าโครงการ รศ.สุรพล นาถะพินธุ(สกว.)       

2)ง