ผู้ทรงคุณวุฒิ ร.อ.วัชรินทร์ ทวีวิตยารักษ์

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


ร.อ.วัชรินทร์ ทวีวิตยารักษ์  

(Capt.Watcharin Thaveevittayarak)

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ

Mini Entrepreneur

  การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร  

ร้านอาหาร

ชื่อ-นามสกุล: ร.อ.วัชรินทร์ ทวีวิตยารักษ์(Capt.Watcharin Thaveevittayarak)

ที่อยู่ปัจจุบัน: Jacksonville,North Carolina,USA.

ร้านอาหาร

การศึกษา      

:Bachelor of Political Science(Politics)

:Army Infantry Company Commander Course.

:ServSafe Food Protection Manager Certification.The National Restaurant Association Educational Foundation. Coastal Carolina Community College Jacksonville,North Carolina,USA.

ร้านอาหาร

ประวัติการทำงาน

-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท บี.แอล.ที,แอสโซซิเอท จำกัด

-ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท เอกไพลินบ้านและที่ดิน จำกัด

-ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เสนาวิลล่ากรุ๊ป จำกัด

-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ชินวัตรไทย จำกัด

-ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ชินวัตรดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

-ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ชินวัตรดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

-ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงงาน บริษัท ชินวัตรไทย จำกัด(โรงงานชลบุรี)

-ผู้จัดการสาขา บริษัท ชินวัตรไทย จำกัด(พัทยา-ชลบุรี)

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิทรานสปอร์ตแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด(ประเทศไทย)

ร้านอาหาร

เกียรติคุณที่ได้รับ

**Diploma Of Safety Officer.

**Disaster Mitigation and Firefighting Instructor.

**Restaurant Management Consulting and Instructor.

**International Food Safety Instructor.

**โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ Outstanding Thai Chef Conservation of the identity

of Thai Food. On September 26th 2017

**Theoldsiamjacksonvill Restaurant. Thai Restaurant in Abroad Conservation 

and dissemination Thai identity,art,culture and food. On September 26 th 2017

**ได้รับคัดเลือกเป็น "The Best Chef Of Jacksonville" People Choice Awards

จาก Daily News,Jacksonville NC,USA.

pic

ปัจจุบัน

-เจ้าของร้าน The Old Siam Restaurant.1215 N Marine Blvd,Jacksonville,North Carolina USA.

-ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจร้านอาหาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานร้านอาหารระดับสากล

-วิทยากรและที่ปรึกษาเครือข่ายธุรกิจร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ

-วิทยากรโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur“การบริหารจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร”  

-คณะกรรมการโครงการมาตรฐานร้านอาหารต้นแบบและเมนูต้นตำรับอาหารไทย สมาคมธุรกิจร้านอาหาร

-คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการบริหารภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Restaurant)ปี2562)

ร.อ.วัชรินทร์ ทวีวิตยารักษ์

-สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

-คณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

-บรรยายพิเศษ Restaurant Management(FLOW OF FOOD)นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

-บรรยายพิเศษ Restaurant Management(FLOW OF FOOD)นักศึกษาการเรียนอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

-บรรยายพิเศษ Restaurant Management(ART OF RESTAURANT)นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร

-บรรยายพิเศษ Restaurant Management(FLOW OF FOOD)นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร

-บรรยายพิเศษ Restaurant Management(FLOW OF FOOD)นักศึกษาคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

ร้านอาหารร้านอาหาร

ร้านอาหารร้านอาหาร

อาหาร ธุรกิจอาหาร อาหาร