ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ลัดดา สำเภาทอง

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ Mini Entrepreneur

นายกสมาคมธุรกิจร้านอาหาร

 

Mrs.Ladda Sampawthong

ปัจจุบัน

- นายกสมาคมธุรกิจร้านอาหาร 2559 - ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาสถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจ Mini Entrepreneur สาขา การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

: กรรมการผู้จัดการ บริษัทพัฒนามาตรฐานร้านอาหารไทย จำกัด

: สาธิตการทำอาหาร-สอนทำอาหารแก่เครือข่ายร้านอาหารของสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร

: คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 781 มาตรฐานกระดาษเย็น

: คณะกรรมการพิจารณาการตัดสินรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 8

: คณะทำงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการในการจัดทำมาตรฐาน ISO: New Work Item Proposal

(มาตรฐาน Heritage Hotel และมาตรฐาน Traditional restaurants)

งานสมุนไพรแห่งชาติ

สำเร็จการศึกษา

: ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต(การบริหารการจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

: ปริญญาโท หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร)วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร

 

การอบรม

: วิทยากรสอนอาหารไทยในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

: การพัฒนาร้านอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล

: การปรุงอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย ถูกหลักอนามัย

: เทคนิคการแปรรูป และการถนอมอาหาร

: การเรียนรู้ พระราชบัญญัติควบคุมร้านอาหาร

: การแปรรูปถนอมอาหารโดยการหมก

: การตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหารต้นแบบ

: การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเครือข่ายและยุทธศาสตร์การบริหารด้วย Balanced Scorecard(BSC)

: การอบรมการจัดการระบบฐานข้อมูล

: การอบรมแม่ครัวอาหารไทยระดับต้น กระทรวงแรงงาน

: การอบรมการบริการระดับต้น กระทรวงแรงงาน

ลัดดา สำเภาทอง

ประสบการณ์การทำงานจากอดีต-ปัจจุบัน

- ผู้จัดการโครงการพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว

- ผู้จัดการโครงการ“Restaurants Champion”

- ผู้จัดการโครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารสู่สากล

- ผู้จัดการบริหารครัวรัฐสภา(สโมสรรัฐสภา)

- วิทยากร ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

ลัดดา สำเภาทอง

- ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธุรการและการเงินโรงเรียนดรุณาราชบุรี

- อาจารย์สอน วิชาคอมพิวเตอร์ / วิชาบัญชีเบื้องต้น โรงเรียนเทคโนโลยีราชบุรี

- กรรมการควบคุมดูแลอาหารกลางวันของนักเรียน

- ผู้จัดการสมาคมภัตตาคารไทย(พ.ศ.2548-2558)

- เลขานายกสมาคมภัตตาคารไทย(พ.ศ.2548-2558)

- คณะกรรมการตัดสินการประกวด การนำผลไม้ตามฤดูกาลมาปรุงอาหารของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ลัดดา สำเภาทอง

- ผู้สอนทำอาหารไทย-แลกเปลี่ยนให้พ่อครัวชาวเยอรมัน ณ ครัวรัฐสภา(สโมสรรัฐสภา)

- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโครงการตลาดน้ำหัวหิน

- คณะกรรมการวิชาการ“โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเตาแก๊สแรงตันสูง(เตาหัวเขียว)”

- คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหารต้นแบบ

- คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานร้านแผงลอยต้นแบบ

- คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการร้านอาหารไทยต้นแบบประเภทจานด่วน

(Quick Service)

- ผู้บริหารจัดการการตลาดโครงการตลาดวังตะลุง

- คณะกรรมการพิจารณาการตัดสินรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 6-7

- ประธานกิตติมศักดิ์นำคณะนักธุรกิจไทยและธุรกิจร้านอาหาร ร่วมงาน HUACHUAGHUI 16 ณ มณฑลหูเป่ย์ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

- ศึกษาดูงานโครงการดูงานประเทศอินโดนีเซีย TRADE EXPO INDONESIA JAKARTA 11-14 Oct 2016

- ประธานกิตติมศักดิ์ นำคณะนักธุรกิจไทยและธุรกิจร้านอาหาร ร่วมงาน HUACHUAGHUI 17 ณ มณฑลหูเป่ย เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

- ที่ปรึกษาสมาคมการค้าไทย-หูเป้ย์

- ประธานจัดโครงการวัฒนธรรม อาหารไทย-จีนและนำคณะนักธุรกิจไทยและธุรกิจร้านอาหาร ณ มณฑลหูเป่ย เมืองจิงเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1/2018

- คณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอำเภอคุระบุรี จ.พังงา 

งานสมุนไพรแห่งชาติ

การสัมภาษณ์ข่าว

Manager : http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9600000071577 

MGR Online : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2214118

มติชน online : https://www.matichon.co.th/columnists/news_1002433

กรุงเทพธุรกิจ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/764406

ประชาชาติธุรกิจ : https://www.prachachat.net/general/news-291321

เดลินิวส์ : https://www.dailynews.co.th/economic/721497/

Positioning : https://positioningmag.com/1132827

ประชาชาติธุรกิจ : https://www.prachachat.net/property/news-5822

ประชาชาติธุรกิจ : https://www.prachachat.net/property/news-83740

ประชาชาติธุรกิจ : https://www.prachachat.net/economy/news-19829