ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์อนันต์ รุ่งเรืองศิริวัฒน์

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


     ผู้ทรงคุณวุฒิ Mini Entrepreneur

ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์อนันต์  รุ่งเรืองศิริวัฒน์

 

การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา ไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร

ใบอนุญาตวิชาชีพ สภาวิศวกร เลขที่ สฟก.1226 และ ภฟส.849

 

ประวัติผลงานในอดีต

-อคีตที่ปรึกษาและออกแบบงานระบบไฟฟ้า บริษัท คอมเทค จำกัด รับผิดชอบโครงการเซ็นทรัล สาขา สีลม ชิดลม วังบูรพา ลาดหญ้า วงศ์สว่าง รามอินทราและเซ็นเวิลด์เทรด

-อดีตที่ปรึกษา เหรียญทองการพิมพ์(กิมไป๊) สำนักพิมพ์แม็ค

-อคีตที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟเทคโนโลยี จำกัด

-อดีตที่ปรึกษา นิยมช่างฟิล์ม

-อคีตที่ปรึกษา บริษัท เดลแม็คเมชีนเนอรี จำกัด

-อคีตที่ปรึกษา บริษัท อาติฟอร่า จำกัด

-อดีตที่ปรึกษา บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

-อดีตที่ปรึกษาออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับไจก้าและโครงการ world bank

ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรเฉพาะทางให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ

-เป็นอาจารย์พิเศษสอนการทำวิจัย

ฯลฯ

 

ปัจจุบัน

-ที่ปรึกษา บริษัท Premises Consultant Co.,Ltd.

-ที่ปรึกษา บริษัท WTE Enterprise Co.,Ltd

-กรรมการผู้จัดการ บริษัท Massworld co.Ltd.

-อาจารย์พิเศษ สอนถ่ายรูป ออกแบบบรรจุภัณฑ์

 

ผ่านการอบรม

-การวัดและทดสอบด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง จากสหรัฐฯและสหราชอาณาจักร

-การอบรมด้าน Advance Quality Lab จาก บริษัท BMI และ KeyTek สหรัฐอเมริกา

-การประเมินผล การเก็บข้อมูลและการตวบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากสหรัฐฯ

-การออกแบบระบบการระบบประหยัดพลังงานและแสงสว่างจากเยอรมันและสหราชอาณาจักร

-เป็นผู้ตรวจประเมินในระบบ ISO9000

-เรื่องมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมจากสหรัฐฯและสหราชอาณาจักร

-การควบคุมห้องปฏิบัติการและในอุตสาหกรรมด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์จากสหรัฐฯ

-การจัดการระบบเครือข่ายจากไมโครซอฟประเทศไทย(server)

-การทดสอบระบบเสียงและเครื่องขยายจากสหรัฐอเมริกา

-การพิมพ์บนวัสดุต่างๆจากสหรัฐฯ

ฯลฯ