ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


อาจารย์ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการ 

Mini Entrepreneur

ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์

ประวัติการศึกษา

-จบมัธยมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

-จบปริญญาตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-จบปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์

การฝึกอบรมพิเศษ

-หลักสูตร การจัดการงานบุคคล/การจัดฝึกอบรม

จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน

-หลักสูตร ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(GIT)

-หลักสูตร การสั่งจิตบำบัดด้วยพลังจิตใต้สานึก(Hypnotherapy)

โดย ดร.บุญเลิศ สายสนิท จาก ศูนย์วิจัยค้นคว้าด้านพลังจิตใต้สำนึก

kombucha

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันทำงาน

-กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะไพรม์ทีม จำกัด

จำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านอิเลคทรอนิกส์ ทั้งด้าน Hardware และ Software

-เจ้าของธุรกิจร้าน Kombucha DIY

จำหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์และหัวเชื้อ พร้อมฝึกอบรมการทำ Kombucha และ Water Kefir

-เจ้าของธุรกิจร้าน Karat Line

จำหน่ายเครื่องประดับ เงิน พลอยและหินสี

kombucha

อดีต

-ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ในเครือจอห์นยังกรุ๊ป จำกัด ธุรกิจด้านบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์

-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าโตชิบา

-ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  

บริษัท ซาบีน่าฟาร์อีส จำกัด ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในสตรี ซาบีน่า

kombucha