ภก.รศ.ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


ภก.รศ.ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

Mini Entrepreneur

ภก.รศ.ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี

การศึกษา

•ปริญญาตรี BSc.IN PHARM มหาวิทยาลัยมหิดล

 

•ปริญญาโท MSc. และ ปริญญาเอก

Ph D. IN INDUSTRIAL PHARM MASSACHUSETTS COLLEGE OF PHARMACY BOSTON,USA

 

 

•เภสัชกรรมชั้นหนึ่ง

 

•แพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย

 

•แพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย

 

•แพทย์แผนจีน

 

 

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

•กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

•ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลทางวิชาการด้านเครื่องสำอาง 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

•ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมในคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

•กรรมการในคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอางกระทรวงอุตสาหกรรม

 

•นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

 

•อุปนายกสมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย

 

 

•อาจารย์รับเชิญบรรยายพิเศษวิชา

เครื่องสำอางประจำคณะเภสัชศาสตร์

- มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยมหิดล

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ฯ

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- มหาวิทยาลัยรังสิต

 

•เคยร่วมโครงการแอลกอฮอล์ ในการแปลงสภาพ

เพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ หนึ่งในโครงการพระราชดำริ

 

มาตราฐาน

มาตราฐาน