ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิไล พึ่งผล

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


 ดร.วิไล พึ่งผล

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการ Mini Entrepreneur

ดร.วิไล พึ่งผล

ประวัติการเป็นอาจารย์

- คณะกรรมการตัดสินผลิตภัณฑ์ OTOP ทุนทางวัฒนธรรม ปี 2563

- คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการและปริญญาโท

- คณะบริหารธุรกิจ สาขาInternational Business หัวข้อวิชา IB 430 International Human Resources Management

- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.วิไล พึ่งผล

วิทยากรพิเศษมาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

-วิทยากรรับเชิญการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ระดับ อาเชียน ใน ปี 2021

-วิทยากร เชี่ยวชาญการใช้ BIG DATA

-หัวข้อการเขียนประวัติส่วนตัวและการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน

ระดับสากล:คณะวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีประทุมฯลฯ

ดร.วิไล พึ่งผล

ประวัติการเป็นที่ปรึกษา ที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-ที่ปรึกษาองค์การชั้นนำระดับ 500 ล้านขึ้นไปสมาชิกสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าไทย

-ที่ปรึกษาโครงการช่วยSME พ.ศ.2558–2560(กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

-โครงการThe Coach ปฏิบัติการเร่งเครื่องSME สู่4.0 Train the Coach:Accelerator4.0 โดยสถาบันพัฒนาSME(ISMED)

 เริ่มตั้งแต่ปี2561 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา SME ทั่วประเทศในการปรับเปลี่ยนสู่ยุค4.0(Digital Transformation)ที่สามารถนำไปใช้กับ SME อาทิ Strategic Thinking,Organization Agility,Rapid Experimentation, Digital Culture และการวินิจฉัยเชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ พร้อมสร้างระบบฐานข้อมูลโค้ชของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางทั้งให้คำปรึกษาและจับคู่ช่วยเหลือ SME แต่ละพื้นที่ตามความเชี่ยวชาญของ The Coach และที่ปรึกษาโดย วิไล พึ่งผล ได้รับมอบหมายทางด้านให้คำปรึกษาด้าน Digital HRM,e–HRM,e–Recruitment

ดร.วิไล พึ่งผล

ประวัติการศึกษา เข้าศึกษาในปี 2559

-ปริญญาตรีทุนเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคปกติ(นิด้า)

-นักศึกษาปริญญาเอกนานาชาติภาคสมทบ คณะ HROD นิด้า

-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาการจัดการ ผลการเรียน 4.00

ดร.วิไล

ประสบการณ์การทำงาน

ที่ปรึกษาองค์การระดับ 500ล้านขึ้นไป ด้านการวางแผนกลยุทธและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

ปัจจุบัน

-รองกรรมการบริษัท Clonemax ประเทศไทย จำกัด ผลิตเครื่อง 3D Printer ได้รับทุนสนับสนุนจาก NIA และสิทธิบัตริจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ปี2561

-วิทยากรประจำสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าไทย

-ที่ปรึกษา SME Clinic ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

-พิธีกรดำเนินการเสวนาวิชาการประจำปี ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการค้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

อดีต

-ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการวางแผนกลยุทธ์ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

-ผู้อำนวยการด้านวางแผนและพัฒนาบุคลากร บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

-ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงินและการธนาคาร

-ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลศิครินทร์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสำโรงการแพทย์

-ผู้จัดการฝ่ายสถาบันฝึกอบรม บริษัท โรบินสัน จำกัด มหาชน

-หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด โรงพยาบาลสมิติเวช

ดร.วิไล พึ่งผล

บทความวิจัยเดี่ยวและทีม

-Striving a Modern Achieving Service Excellence in Team:in face to face seminar on Leadership Development and Change Management for Nurse Executives in ASEAN Countries.

-Creating Passion for Preparedness of Automotive Industry Entrepreneurs for Industry 4.0 Era in the Southern Part of Thailand, International Journal of Business and Economics Affairs.

-อิทธิพลของคุณลักษณะของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ส่งผลต่อความได้เปรียบของการแข่งขันและผลประกอบการของธุรกิจ Startup ปี-2559 ตีพิมพ์ฐานTCI1/ACI

-การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำในการตัดสินใจทำธุรกิจStartup ปี2560

-การสร้างความมุ่งมั่นเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรม4.0 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติปี2560

-การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแบบคุณลักษณะบัณฑิตต่อความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตในอุตสาหกรรม4.0 การศึกษาความเห็นของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตีพิมพ์TCI1/ACI

-การวิเคราะห์คุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวายยุคประเทศไทย4.0:กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ตีพิมพ์ฐานTCI1/ACI

ดร.วิไลพร

บทความวิจัยเชิงคุณภาพ

-การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารระบบคลังสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ยุคประเทศไทย4.0 ตีพิมพ์ฐานTCI1/ACI

-ถอดรหัสการจัดการธุรกิจผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของไทยยุค4.0 ตีพิมพ์ฐานTCI1/ACI

ดร.วิไล พึ่งผล

บทความวิชาการคู่

-กลยุทธ์การทบทวนวรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักวิจัยมือใหม่ ตีพิมพ์วารสารวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์(นิด้า)

-การสร้างสมรรถนะทางปัญญาเชิงธุรกิจผู้ประกอบการยุคใหม่สู่ผลดำเนินงานธุรกิจสำเร็จในยุคประเทศไทย4.0 ตีพิมพ์ฐานTCI 1/ACI ในปี2563

-ภารกิจและวิกฤติที่ทรัพยากรมนุษย์ต้องทบทวนก่อนถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี2558 วารสารนักบริหาร พ.ศ.2556

ดร.วิไล พึ่งผล

ผลงานทางวิชาการ

-พ.ศ.2556 ตำราการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต พยาบาลศาสตร์(Graduate Professional Experience in Nursing)ตอนที่5:การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารและผู้นำในวิชาชีพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-พ.ศ.2558 หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารและผู้นำในวิชาชีพได้รับการพิจารณาให้นำมารวมในตำราเรื่องสู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล(Toward a New Paradigm of Nurse Executives)

-พ.ศ.2556 บทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หัวข้อ ภารกิจและวิกฤติที่ทรัพยากรมนุษย์ต้องทบทวนก่อนถึงประชาคมอาเซียน ปี2558(Attention and crisis Review on Human Resource When AEC 2015 Arrives) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

-พ.ศ.2555 ที่ปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลบทความตีพิมพ์ใน วารสารนักบริหาร(Executive Journal)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง มุมมองการสรรหาพนักงานอนาคตตรงใจธุรกิจยุคดิจิตอล(Recruiting New Employee for Digital Marketing Business)

-พ.ศ.2540 บทความตีพิมพ์ใน จุลสารการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การให้บริหารแบบสุดยอดเหนือชั้น

-พ.ศ.2541 บทความตีพิมพ์ใน วารสารนักบริหาร(Executive Journal)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศัยกภาพองค์กรและคนทำงานในยุคเงินบาทลอยตัว

ดร.วิไล พึ่งผล

รางวัลที่ได้รับ

-รางวัลที่สองของ Poster Presentation

หัวข้อวิจัย Striving a Modern Achieving Service Excellence in Team

โครงการ Leadership Development and change Management for Nurse Executives in ASEAN Countries

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเจ้าภาพจัด พ.ศ.2559

-นักวินิจฉัยและที่ปรึกษาโครงการช่วย SME 2559 ของ ISMED สภาอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-นักพูดยอดเยี่ยมค่ายภาษร โดยกรรณิการ์ ธรรมเกสร รายการทีววาที9 ช่อง9 อ.ส.ม.ท. พ.ศ.2539

-รางวัลนวัตกรรมการสร้างสรรค์งานพรินต์เตอร์ 3D จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559

 

วิทยากรประจำองค์การ

1.Leader in You for Digital era:บริษัทข้ามชาติและการออกแบบ เช่น DHL และ DB Schenker

ดร.วิไล พึ่งผล

หลักสูตรด้านการสร้าง

2.Entrepreneur Engagement:บริษัท EEC จำกัดและพัฒนาผู้นำยุค4.0(Engineering)

3.Creative Problem Solving and Decision Making for Leadership:บริษัท Fire Victor จำกัด(มหาชน)

4.หลักสูตรเฉพาะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและศึกษาดูงาน ณ Zchenzhen ประเทศจีนและประเทศไต้หวัน

Dubai คือ“Tomorrow Leader for the Digital Market Practice for the new Crisis”

 

หลักสูตร Customized In-house Workshop for Manager สำหรับ องค์การต่างๆ:Inspired Smart Leadership for Energetic AEC Changes และ Being 12 Leadership Qualities that drive energetic changes.

ดร.วิไล