ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์สมปรารถนา ปราโมช

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


อาจารย์สมปรารถนา ปราโมช

อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ

Mini Entrepreneur

สมปราถนา พงศ์วิสัยทัศน์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

สมปราถนา พงศ์วิสัยทัศน์

หลักสูตรประกาศนียบัตร

-โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Start up)ปี2560 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

-เข้าร่วมประชุมวิชาการ ก้าวทันเครื่องสำอางและเทคโนโลยีอิมัลชั่น จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Mini Entrepreneur

ปัจจุบัน

-ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเนเจอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประกอบกิจการผลิตเครื่องสำอาง

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมายาวนานและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้กับ BRAND ต่างๆ มากว่า 100แบรนด์ ที่เป็นที่รู้จัก

-วิทยากรบรรยายพิเศษ สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ Mini Entrepreneur

-ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง ปี2565 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

-ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พรีเมี่ยม ปี2563 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

-วิทยากรบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

-วิทยากรบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

-ที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกมากมาย...

Mini Entrepreneur