ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์สมปรารถนา พงศ์วิสัยทัศน์

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


 

อาจารย์สมปรารถนา พงศ์วิสัยทัศน์

อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ

Mini Entrepreneur

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร

-โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Start up)ปี2560 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

-เข้าร่วมประชุมวิชาการ ก้าวทันเครื่องสำอางและเทคโนโลยีอิมัลชั่น จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ปัจจุบัน

-ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเนเจอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประกอบกิจการผลิตเครื่องสำอาง

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมายาวนานและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้กับ BRAND ต่างๆ มากว่า 100 แบรนด์ ที่เป็นที่รู้จัก

 

-วิทยากรบรรยายพิเศษ สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ Mini Entrepreneur