ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ปัญจรัตน์ นิลพันธ์พิทักษ์

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


ออกแบบ

ชื่อ ปัญจรัตน์
นามสกุล นิลพันธ์พิทักษ์
ชื่อเล่น ละอ่อน

ออกแบบ
การศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ปวช. โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะ
สาขาศิลป์ประยุกต์
ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง (โรงเรียนเพาะช่าง)
คณะออกแบบ สาขาออกแบบตกแต่ง
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

ออแบบ
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว Niche Work Limited Partnership & L-aon Gift Box
Packaging design and production , Retails & Wholesale
งานอาสา ธรรมภาคี กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
@ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)
กระบวนกร : กิจกรรมสีนํ้าภาวนา
กัลยาณมิตร : กิจกรรมหมอดูใจไขความสุข
ฝ่ายศิลป์ : ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
งานอดิเรก วาดรูปสีนํ้า ภาพประกอบ

ออกแบบ