ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์สุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์สุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและโลจิสติกส์

สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจ

Mini Entrepreneur

สุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ

ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์สุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ

ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านธุรกิจแฟรนไซส์ สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ Mini Entrepreneur

- ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและโลจิสติกส์ บริษัท ท็อป บิสสิเนส คอนซัลแทนท์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
 

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา การเงิน, การคลัง, ระหว่างประเทศ

Franchise

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญในระะบบแฟรนไซส์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส์สากล (IRF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- หลักสูตร Mini MBA in FRANCHISE โดย ศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส์สากล (IRF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- หลักสูตร การฝึกอบรมเป็นที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตร เฉพาะทาง ด้านการบริหารจัดการขนส่ง, ด้านการบริหารการจัดการ การจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้า, การบริหารจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า โดย สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุจสาหกรรมและสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

- หลักสูตร การจัดอบรมนักจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ, การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สำหรับ นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรมและโรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ

- หลักสูตร การอบรมเป็นที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับทั่วไป โดย สำนักโดลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรมและสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

- หลักสูตร โครงการผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดย สมาคมควบคุมคุณภาพและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- หลักสูตร การพัฒนาทักษะการวินิจฉัยเฉพาะทาง โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

- หลักสูตร Training for the Trainer การเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพ โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- หลักสูตร โครงการ Service Provider โดย ธนาคาร SMEs

- หลักสูตร การดำเนินการร้าน Franchisee 7-11 โดย บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลเว่น จำกัด

- หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหาร โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

ประวัติการทำงาน

บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส 2548 - ปัจจุบัน

- บริษัท เอชโปร(ประเทศไทย)จำกัด ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส 2556 - ปัจจุบัน

- ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส 2554 - 2561

- บริษัท บิสสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัสติ้ง จำกัด ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส 2554 - 2560

- ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส 2546 - 2554

วิทยากรบรรยายพิเศษ

- วิทยากร ด้านแฟรนไซส์ โครงการ Be Your Owe Boss ของ ธนาคารกสิกรไทย

- วิทยการ โครงการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไซส์ (Franchise B2B) โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- วิทยากร โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไซส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน (Franchise Standard)

- กรรมการตรวจประเมินมาตรฐานแฟรนไซส์ พ.ศ. 2557, 2561 โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

- วิทยากร โครงการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไซส์ที่มีศักยภาพสูาสากล (Franchise Go Inter) โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- วิทยากร โครงการบริหารการจัดการธุรกิจการค้าปลีกเพื่อผู้ประกอบการ (Executive Retail Business Management Program) โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- วิทยากร เรื่องการสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไซส์ (Franchise Start Up)การเลือกซื้อแฟรนไซส์อย่างถูกต้องโดยไทยแฟรนไซส์เซ็นเตอร์อคาเดมี

- วิทยากร Key success to the Best Halal Franchise โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยากร ด้านการค้าปลีก, แฟรนไซส์, การตลาดและการจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ แผนการตลาด ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

- วิทยากร ที่ปรึกษาด้านค้าปลีกและแฟรนไซส์ของ บริษัท บิสิเนส โคช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

- วิทยากร เรื่อง สัญญาและกฎหมาย สำหรับ ธุรกิจแฟรนไซส์ให้กับสถาบันอาหาร

- อาจารย์พิเศษ เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรรูปแบบแฟรนไซส์และเรื่องกฎหมายในธุรกิจแฟรนไซส์ การออกแบบสัญญาธุรกิจแฟรนไซส์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- อาจารย์พิเศษ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับแฟรนไซส์และกรอบสัญญาแฟรนไซส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- อาจารย์พิเศษ เรื่องกฎหมายค้าปลีก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ การตลาด การขาย ทั้งด้านการบริหารการตลาด การขายและการวางแผนการตลาด การขาย ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ การตลาด การขายทั้งด้านการบริหารการตลาด การขาย การวางแผนการตลาด การขายให้กับ บริษัท เอ็มดิก โฮลติ้ง จำกัด และบริษัท เอชโปร (ประเทศไทย)จำกัด

- วิทยากร ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของสำนักโลจิสติส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

- วิทยากร ที่ปรึกษาการจัดทำแผนการตลาด ของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- วิทยากร ที่ปรึกษาการจัดทำแผนธุรกิจและการบริหารการตลาดให้กับสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

- วิทยากร โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลภาพของข้าราชการ(ปัจฉิม) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

- วิทยากร โครงการพฒนาผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตร การเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการใหม่อย่างมืออาชีพครบทุกมิติ (เน้น Born@50+)โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสำนักงานส่งเสริมหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- วิทยากร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)โดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน สถาบันอุดมศึกษา

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์

- ที่ปรึกษา แนะนำการจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาทิ 

* โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการยกระดับความสามารถการแข่งขัน(MDICP)ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

* โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวตกรรม(EDIPP)

* โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการจัดการเพื่อความยั้งยืน(SIM)

 

ประสบการณ์ในด้านให้คำปรึกษาค้าปลีกและแฟรนไซส์

- กรรมการตรวจสอบประเมินมาตราฐานแฟรนไซส์ พศ.2557, 2561 ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- ที่ปรึกษาแนะนำกิจการด้านการค้าปลีกและแฟรนไซส์ : บริษัทที่ได้ให้คำปรึกษา

* บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

* บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)(อินทนิล คอฟฟี่, อินทนิล การ์เด้น)

* บริษัท ปิโตเลียม เทรดดิ้งลาว(สปป.ลาว)(ร้าน Plus Minimart และปั้มน้ำมัน Plus)

* บริษัท พีทีทีอาร์เอ็ม จำกัด(ร้าน Jiffy)

* บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)(A&W)

* บริษัท ซูกิซิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

* บริษัท ชายสี่ บะหมี่ เกี๊ยว จำกัด

* บริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี จำกัด

* บริษัท โชคดี เรสเตอรองค์ จำกัด

* บริษัท ซูซิ เมกะ จำกัด

* บริษัท อัมพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด(ร้านอาหารอร่อยไทย)

* บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ จำกัด 

* บริษัท โมลี แคร์ จำกัด

* บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด 

* บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด

* บริษัท เอ็น แอนด์ บี พิซซ่าเครป จำกัด ฯลฯ

ผลงานที่ผ่านมา(บางส่วน)

APF A&W PetroTrade

Sukishi Jiffv  SUSHI MEGA

PTT โชคดีติ่มซำ  บางจาก

การแนะนำเชิงลึกรายกิจการ

- ที่ปรึกษา แนะนำเชิงลึกด้านการจัดการ, การตลาด และการขาย ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาทิ

* โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย(ITB)

* โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการยกระดับความสามารถการแข่งขัน(MDICP)ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

* โครงการพัฒนาอุจสาหกรรม เพิ่มเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการเจาะตลาดต่างประเทศ(MDICP-BRIC)

* โครงการ Consulting Fund(CF)

- ที่ปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

- การให้คำแนะนำปรึกษาด้านการตลาด, การขาย, โลจิสติกส์และซัพพลายเซน อาทิ

* บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด

* บริษัท เกษมชัยฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด

* บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จำกัด

* บริษัท สโตเรจซิสเต็ม อินดัสสตรี จำกัด

* บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด

* บริษัท วินสันอิงค์ จำกัด

* บริษัท เซเบอร์บีม จำกัด

* บริษัท อินเตอร์ อโกรเทค(ประเทศไทย)จำกัด

* บริษัท ไทยเอเชรยไรซ์ โปรดักส์ จำกัด

* บริษัท ขอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด

* บริษัท นัฐพงษ์เซลล์แอนเซอร์วิส จำกัด

* บริษัท อินเตอร์อิงค์ จำกัด

* บริษัท ไทยอินดัสเทรียลไทร์ จำกัด

* หจก. เฟริสท์เมทัลเวอคส์(ประเทศไทย)จำกัด

* บริษัท เอ็มแอนด์อาร์แลบเบอรราทอรี่ จำกัด(โกกิ)

* บริษัท เวิลด์ปิกเม้นท์อินดัสตรี จำกัด

* บริษัท เอ เอ็ม พี เมทัลเวอคส์(ประเทศไทย)จำกัด

* บริษัท ทีเอ็น เมทัลเวิร์ค จำกัด

* บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด

* บริษัท เอ็กชา ชีแลม จำกัด

* บริษัท พี.บี.ไพพ์(ไทยแลนด์) จำกัด

* บริษัท ไอเดีย กรุ๊ป วอซซิ่ง จำกัด

* บริษัท เอ-ลิสท์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

* บริษัท พีแอล ถุงซิปพลาสติก จำกัด

* บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู๊ดเดิ้ลแฟมิลี่ จำกัด

* บริษัท แดรี่โฮม จำกัด ฯลฯ

สุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ