ดร.พลกฤต โสลาพากุล

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.พลกฤต โสลาพากุล

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ Mini Entrepreneur

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

ปัจจุบัน 

 • กรรมการบริหารสมาคมโค้ช ICF สาขากรุงเทพ Member  Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members 2020
 • อาจารย์พิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • วิทยากรสถาบันต่างๆ มากกว่า 15สถาบัน

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D.Candidate)
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(กำลังศึกษา)
 • Certificate in POINTS OF YOU Explorer
 • Certificate in Leverage Your Coaching with POINTS OF YOU
 • Certificate Professional Coaching Program (ICF)(สหพันธ์โค้ชนานาชาติ IFC)
 • Certified OKR Professional by The KPI Institute
 • Certified  Lead Auditor ISO
 • Certified 5S Master

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 2559-2563
 • ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สถาบันอาหาร ปี 2561-2562
 • ที่ปรึกษาวางระบบ ISO 9001,14001,45001,IATF16949,Food Safety GMP & HACCP,OKRs,KPI
 • เป็นผู้บริหารด้านพัฒนาคนและองค์กรมากกว่า 15ปี ในสายโรงงานอุตสาหกรรม

 

ผลงานที่ผ่านมา

 • บรรยายให้เอกชนและภาครัฐมากกว่า 500องค์กร เป็นที่ปรึกษาให้ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 200ราย

 

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารคนและองค์กร(OD), OKRs, KPIs,BSC,BMC
 • Coaching, Mentoring
 • ระบบ ISO 9001,14001,45001.50001,IATF ,GMP& HACCP, Food Safety
 • 5 ส, Kaizen, OCC

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

ประสบการณ์การทำงานเป็นวิทยากร/ ที่ปรึกษา

2563

ที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด

ที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู๊ด จำกัด

ที่ปรึกษาด้านระบบ ISO 9001:2015 & 14001:2015 บริษัท บีบีซี คอนเทนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 500ราย สถาบันสิ่งทอ

ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สถาบันอาหาร โครงการลดต้นทุน และทำ GMP จำนวน 5ราย/ บริษัท ไพร์ม เอเชีย จำกัด

2562

ที่ปรึกษาโครงการISO 9001:2015 & 14001:2015 จำนวน 10ราย สถาบันอาหาร/ บริษัท ไพร์ม เอเชีย จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการประชารัฐ จำนวน 3ราย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 ชลบุรี

- ที่ปรึกษาโครงการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 50ราย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2561

ที่ปรึกษาด้านบัญชี-การเงิน บริษัท ศุภทัศนาขนส่ง จำกัด

2560

ที่ปรึกษาทำระบบ GMP Codex & HACCP บริษัท ที เอ็ม พี วอเตอร์ ฮิล จำกัด

2559

ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สถาบันอาหาร จำนวน 20ราย สถาบันอาหาร/บริษัท ไพร์ม เอเชีย จำกัด

2558

ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สถาบันอาหาร จำนวน 10ราย สถาบันอาหาร/บริษัท ไพร์ม เอเชีย จำกัด