ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์วิศิษฐ์ เตชะเกษม

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม

อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

Mini Entrepreneurs

ประวัติ

- สำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผ่านการศึกษาและดูงานทางด้านสถาปัตยกรรม จากหลายประเทศในแถบทวีปยุโรป มีผลงานการออกแบบโปรงการใหญ่ๆ มากมาย

ปัจจุบัน

- ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ที่ดำเนินงานด้านการออกบ้านก่อสร้างและตกแต่งภายใน

- เป็นอาจารย์รับเชิญพิเศษของสถาบันการศึกษาต่างๆ และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทหลายแห่ง

อาจารย์วิศิษฏ์ ได้รับการถ่ายทอดศาสตร์สำคัญต่างๆ ของชาวจีนผ่านคุณปู่ที่ได้ศึกษามากจากคุณปู่ทวดซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ที่ประเทศจีน จากการที่คุณปู่ทวดเกิดในตระกูลใหญ่ และมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการที่สำคัญ จึงต้องศึกษาคัมภีร์ “โหงวเก็ง” หรือ คัมภีร์ 5เล่ม ที่ว่าด้วยเรื่องของการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี ภูมิศาสตร์และการพยากรณ์ เมื่อคุณปู่ได้อพยพหนีสงครามมาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้ถ่ายทอดศาสตร์สำคัญต่างๆ ที่ได้ศึกษามาจากคุณปู่ทวดให้กับหลาน อาจารย์วิศิษฐ์จึงได้ซึบซาบความรู้นี้มาตั้งแต่ยังเด็กและเมื่อเดินทางไปศึกษาต่อเรื่องการผังเมือง ที่ประเทศเยอรมัน อาจารย์วิศิษฐ์ได้ทราบว่าปัจจุบันนี้ฮวงจุ้ยไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของชาวเอเซีย เท่านั้น เพราะทั้งชาวยุโรปและอเมริกาต่างก็ให้ความสำคัญในเรื่องฮวงจุ้ย จนเกิดเป็นกระแสความต้องการที่จะศึกษาวิชาฮวงจุ้ยไปทั่วโลกตะวันตก ตำราฮวงจุ้ยที่เป็นภาษาจีนได้รับการถ่ายทอดแปลออกมามากมายหลายภาษา

จากการศึกษาค้นคว้าศาสตร์ฮวงจุ้ยด้วยความสนใจส่วนตัวและเพื่อใช้ในงานออกแบบโครงการต่างๆ รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดจาก อาจารย์ เกรียงไกร บุญธกานนท์ ผู้ก่อตั้งชมรมภูมิโหราศาสตร์ อาจารย์วิศิษฐ์ ได้พบว่าศาสตร์ฮวงจุ้ย นอกจากจะสอนการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องตามหลักภูมิศาสตร์ ซึ่งสามารถใช้หลักตรรกะและหลักวิทยาศาสตร์ อธิบายถึงเหตุผลได้แล้วยังเป็นศาสตร์ที่สอนให้มนุษย์ชาติ มีคุณธรรมและมีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงาม ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับหลักคำสอนในพุทธศาสนาของสมเด็จกระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

 อาจารย์วิศิษฐ์มักจำกล่าวเสมอว่า ไม่ได้ดำรงฐานะเป็นซินแสหรือหมอดูแต่เป็นผู้ที่มีความสนใจศึกษาค้นคว้าและต้องการเผยแพร่ศาสตร์ของจีนให้กับสาธารณชน ทั้งทางด้านวิชาการและหลักปรัชญาคุณธรรม ที่แฝงอยู่ในศาสตร์อันแสดงถึงภูมิปัญญาของมนุษย์ ที่มีมานานนับหลายพันปีแล้ว