ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ Mini Entrepreneur

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- นักวิชาการอิสระด้านการตลาด การเงิน การจัดการ การวิจัยธุรกิจ การวินิจฉัยและที่ปรึกษาธุรกิจ

 

ประวัติการศึกษา

2554 - 2559 : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การตลาด ม.รามคำแหง

2543 - 2545 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธม.การจัดการ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

2528 - 2532 : บริหารธุรกิจบัณฑิต บธบ.บริหารธุรกิจทั่วไป ม.รามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

2562 - ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษและฟรีแลนซ์ ด้านการตลาด ด้านการเงิน การจัดการ การวินิจฉัยและที่ปรึกษาธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

2560 - 2561 : อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(โครงการการจัดการฟุตบอลอาชีพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2559 - 2560 : อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

2550 - 2558 : อาจารย์ประจำ สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยี

2548 - 2548 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารธนชาต

2534 - 2546 : ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารกสิกรไทย

 

ประวัติการให้คำปรึกษา

 1.  กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาใน โครงการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี ผ่านระบบออนไลน์ภายใต้โครงการ SSRC กรมส่งเสริมอุสาหกรรมร่วม กระทรวงอุตสาหกรรม กับบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส เมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วม กระทรวงอุตสาหกรรม    กับ  บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส เมเนจเม้นท์ จำกัด รับผิดชอบจำนวน 8ราย
 2.  สิงหาคม - ตุลาคม 2563 เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาใน โครงการเตรียมความพร้อม SMEs ฝ่าวิกฤต COVID-19 ของกรมส่งเสริมอุสาหกรรมร่วม กระทรวงอุตสาหกรรม กับบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส เมเนจเม้นท์ จำกัด รับผิดชอบผู้ประกอบการจำนวน 15ราย
 3.  สิงหาคม 2562 – มกราคม 2563 เข้าเป็นทีมงานในโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Thailand MED TECH Excellence Fund--TMTE Fund) ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและวัตกรรม กับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย    เศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธี สวค.) ในด้านการตรวจสอบการตลาด  (Marketing Validation) รับผิดชอบดูแลผู้ประกอบการใน 2 แห่ง
  1. บริษัท เป็นไทย อินโนเวชั่น จำกัด ในผลิตภัณฑ์ใหม่ แท่นจับเลื่อยตัดกระดูกเพื่อความง่ายและแม่นยํา (Ortho Assist : Smart-easy platform for bone oscillating saw)
  2. บริษัท เมติคูลี่ จำกัด ในผลิตภัณฑ์ใหม่ แผ่นปิดกะโหลกศีรษะเฉพาะบุคคล ผลิตจากโลหะไทเทเนียมด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ
 4.  ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาใน โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินโครงการแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) มี 10 โครงการย่อย รับผิดชอบ 1 โครงการ
 5.  มิถุนายน – ตุลาคม 2561 เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา) ระหว่างกรมส่งเสริมอุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบผู้ประกอบการจำนวน 2 ราย
 6.  วันที่ 26-29  มิถุนายน 2561 เป็นโค้ชโครงการจัดทำแผนธุรกิจ 13 จังหวัด เมืองสมุนไพร (Business Plan Herbal City) ณ  โรงแรมพักพิงอิงทางบูติคโฮเทล จังหวัดนนทบุรี  ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับผิดชอบ 1 จังหวัด
 7.  กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561 เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการ การประเมินธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพและธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับผิดชอบผู้ประกอบการจำนวน 25 ราย
 8.  มกราคม - กรกฎาคม 2561 เป็นที่ปรึกษาบริษัท เจริญผล 1976 จำกัด รับผิดชองการวางแผนด้านการตลาดและกลยุทธ์การตลาด
 9.  วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561-2564 ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560–2564 โครงการเมืองสมุนไพร(Business Plan Herbal    City)  จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดยกรมการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 10.  มกราคม – มิถุนายน 2560 ปรึกษาด้านการตลาดและการจัดการ บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด
 11.  กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2560 ที่ปรึกษาด้านการตลาดและผู้จัดการด้านการตลาด บริษัท พาวเวอร์ ออฟ ลิงค์ จำกัด ในประเทศ สปป. ลาว
 12.  พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 วินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจ SMEs โครงการ Turn around ในเขตจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 5 ราย
 13.  ตุลาคม - ธันวาคม 2558 เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครง การวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจ SMEs โครงการ Turn around ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร รับผิดชอบผู้ประกอบการจำนวน 5 ราย

ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล

ประวัติงานวิจัย

การนำเสนอผลงาน      

 • ปี พ.ศ. 2561 เรื่อง ความตั้งใจที่จะใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์ จากส่วนประสมการตลาด ผ่านทัศคติและความไว้วางใจของผู้บริโภค กรณีศึกษาเขตบางกอกใหญ่และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2561
 • ปี พ.ศ. 2561 งานวิจัยเรื่อง เรื่อง คุณภาพการบริการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ในกรุงเทพมหานคร การการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี
 • ปี 2562 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของครูและผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” (นำเสนอที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 31 พ.ค.2562
 • ปี 2562 การวิจัยเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา” (นำเสนอผลงานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของแก่น)
 • ปี 2562 การวิจัยเรื่อง “ความชื่นชอบและความพึงพอใจของลูกค้า จากการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปลีกออนไลน์ กรณีศึกษา เว็บไซต์ ของบริษัท เอม ดี ซิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด(นำเสนอผลงานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของแก่น)

 

ผลงานที่ตีพิมพ์

 • ปี 2561 ทฤษฎีการฝังตรึงในงาน : การทบทวนวรรณกรรม Job Embeddedness Theory: A Literature Review.(2561) เกวลิน พวงย้อยแก้ว เศรษฐกรม, สมฉวี ศิริโสภณา, มัญชรี ผอบทิพย์, และ ณัทกิจพฒัน์ หอมวิจิตรกุล .Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.5 No.2 July- December 2018
 • ปี 2561 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบระดับน้ำตาลในเลือดกลุ่มผู้สูงอายุที่บริโภคและไม่บริโภคข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ(ผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่ง) วารสารทางการแพทย์พยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561(www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN)
 • ปี 2563 การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผล ความพึงพอใจและการตัดสินใจใช้แผ่นแปะเจลเย็นกะหล่ำปลีในการบรรเทาอาการปวดเข่า วารสารรัชภาคย์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 35 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 - TCI กลุ่มที่ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2563-2567

อื่น ๆ

 •  2562 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษหลักสูตรผู้ประกอบการยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ปริญญาตรี วิชา การวินิจฉัยสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 •  วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 เข้าร่วมอบรมการ สร้างพี่เลี้ยงทางการค้า (Train the Trainers by NEA) ของ กรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ  โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี
 •  วันที่ 14 สิงหาคม 2562 อบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่แข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล กิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 ถ.รัชดาฯ กรุงเทพฯ
 •  วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวิทยากรอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรและแผนธุรกิจสหกรณ์ พร้อมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
 •  2560-2561 เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(โครงการการจัดการฟุตบอลอาชีพ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาโท สอนการจัดการทุนมนุษย์ การจัดการกลยุทธ์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศยุคดิจิทัลและสอนระดับปริญญาตรี สถิติเบื้องต้น สำหรับ   งานวิจัย
 •  วันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) สถาบันรัชต์ภาคย์ ทำสั่งที่ ส.รภ.012/2561
 •  วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 เข้าร่วมอบรมโครงการบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
 •  วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2561 เป็นกรรมการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแพร่
 •  วันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 เป็นวิทยากรโปรแกรมการออกแบบความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (3 วัน 2 คืน)กิจกรรมที่ ๔ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น กิจกรรมย่อย ๔.๒ การเชื่อมโยงแหล่ง    ท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสระแก้ว
 •  วันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นวิทยากรอบรม “มองตลาดมุมใหม่ ธุรกิจนวดและสปาไทย กำไรเห็น ๆ ณ ไบเทคบางนา จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการสปาไทย ฮอลล์ 103 ห้อง 220-221
 •  วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ครั้งที่ 1 ห้อง ภานุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 •  วันที่ 25,31 กรกฎาคม 2560 และ 2 สิงหาคม 2560 เป็นวิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 •  วันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติรายกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพและธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 •  วันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2558 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเสริมทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 
 •  ปี 2557 สมาชิกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (www.thaiSP.org) อบรมการเขียนแผนธุรกิจกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ อบรมการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม