ผู้ทรงคุณวุฒิวัลลดา วรรณโกวิท

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางวัลลดา วรรณโกวิท

ผู้ทรงคุณวุฒิ Mini Entrepreneur

 

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน :

  • บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 19ปี ฝ่ายขาย, ฝ่ายคุณภาพ

  • บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1ปี ผู้จัดการโรงโม่หินนครศรีธรรมราช

  • หจก.จงดีสหการ 4 ปีิ ผู้ประสานงานฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

  • บริษัท เมดิฟูดส์(ประเทศไทย) จำกัด 9 ปี ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์