ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์พงศ์ธร นันทวณิชย์

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


พงศ์ธร นันทวณิชย์

ผู้ทรงคุณวุฒินายพงศ์ธร นันทวณิชย์

โครงการ Mini Entrepreneur

ชื่อ-นามสกุล นายพงศ์ธร นันทวณิชย์

ตำแหน่ง :

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์ จำกัด

พงศ์ธร นันทวณิชย์

สถานที่ทำงาน:

สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจ Mini Mini Entrepreneur อาคาร วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ข้อมูลติดต่อ

Tel.086 533 0866

Line; https://line.me/R/ti/g/3A3XxSCyzK

ปัจจุบัน :

ผู้จัดการโครงการ Mini Entrepreneur

- กรรมการสมาคมธุรกิจร้านอาหาร

กรรมการสมาคมธุรกิจอาหาร จังหวัดนนทบุรี

อ.พงศ์ธร

ตำแหน่งที่ปรึกษา

- คณะกรรมการและที่ปรึกษา กรรมมาธิการคุ้มครองผูบริโภค สภาผู้แทนราษฎร

- คณะกรรมมาธิการและที่ปรึกษา การวางแผนนโยบายการช่วยเหลือผู้มีผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019-2020(ระลอก3)สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมมาธิการและที่ปรึกษา พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

- คณะกรรมมาธิการและที่ปรึกษา วางแนวทางปฎิษัติที่ดีของครัวมาตรฐาน(Good Kichen Practice)สถาบันอาหาร

- ที่ปรึกษา ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

- ที่ปรึกษา ธุรกิจความงามฯ(เวชสำอางค เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

พงศ์ธร นันทวณิชย์

- ที่ปรึกษา THE DOOR

- วิทยากรบรรยายพิเศษ สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

- วิทยากรบรรยายพิเศษ สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- วิทยากรบรรยายพิเศษ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

- วิทยากรบรรยายพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกมากมาย...

ประกาศนียบัตร

สายงานที่รับผิดชอบ

1.ที่ปรึกษาด้านบริหารการศึกษา

2.ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหารการศึกษา

3.ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการศึกษา/ การฝึกอบรมและสายงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการศึกษา

4.การจัดอบรม/ สัมมนา/ การประชุมวิชาการ/ การฝึกอบรมอาชีพ

5.คณะกรรมมาธิการและที่ปรึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน

การศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร(เกียรตินิยมอันดับ1) สถาบัน รัชต์ภาคย์

- อนุปริญญา สาขาวิชา การจัดการและการประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

- ปริญญาตรีมนุษยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พงศ์ธร นันทวณิชย์

ผลงานที่ผ่านมา

*ผู้จัดทำโครงการอาชีวะศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร การจัดการและการพัฒนาธุรกิจฯ

-หลักสูตร การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

-หลักสูตร การจัดการธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

-หลักสูตร การจัดการธุรกิจแฟร์ชั่นเสื้อผ้า

พงศ์ธร นันทวณิชย์

ผลงานที่ผ่านมา

*พ.ศ.2557–2558 ที่ปรึกษาด้านบริหารการศึกษาทางไกล(การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) ในระดับ ปริญญาตรี–ปริญญาโท:ธุรกิจการศึกษา

*พ.ศ.2555–2557 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการศึกษาทางไกล(การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) ตำแหน่งเทียบเท่ากับในตลาด:ประเภทของธุรกิจ

*พ.ศ.2552–2555 ผู้จัดการโครงการในระดับมหาบัณฑิต(ป.โท) (การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) คณะบริหารธุรกิจ 4สาขา(แห่งแรกของประเทศไทยผ่านการอนุมัติ สกอ.)

-คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทั่วไป

-คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี

-คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด

-คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบริหารภาครัฐและเอกชน

พงศ์ธร นันทวณิชย์

ผลงานที่ผ่านมา(ต่อ)

*พ.ศ.2548-2552 ผู้จัดทำหลักสูตรปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี) การศึกษาทางไกล(อินเตอร์เน็ต)คณะบริหารธุรกิจ 4สาขา(แห่งแรกของประเทศไทยผ่านการอนุมัติ สกอ.)

-คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทั่วไป

-คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี

-คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด

-คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบริหารภาครัฐและเอกชน

พงศ์ธร นันทวณิชย์

ผลงานที่ผ่านมา(ต่อ)

*พ.ศ.2546–2548 ผู้จัดทำหลักสูตรในระดับปริญาโท การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร(แห่งแรกของประเทศไทยผ่านการอนุมัติ สกอ.)

*ผู้จัดทำหลักสูตรในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร รับรอง สกอ.

*ผู้จัดทำหลักสูตรในระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต)รับรอง สกอ.

พงศ์ธร นันทวณิชย์

*ผู้จัดทำหลักสูตรในระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชา บัญชี(การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต)รับรอง สกอ.

*ผู้จัดทำหลักสูตรในระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการตลาด(การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต)รับรอง สกอ.

*ผู้จัดทำหลักสูตรในระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชา บริหารการเมืองการปกครอง(การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต)รับรอง สกอ.

พงศ์ธร นันทวณิชย์

ผลงานที่ผ่านมา(ต่อ)

*พ.ศ.2543–2546 ผู้ช่วยท่านเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต

พงศ์ธร นันทวณิชย์

เป้าหมายในการทำงาน รักและทำงานในสายอาชีพตนถนัดในธุรกิจ

1.การศึกษา

2.หน่วยงานภาครัฐบาล

3.หน่วยงานภาคเอกชน

  

งานอดิเรก

1.อ่านหนังสือประเภททำอาหาร,การพัฒนาตนเอง,ปรัชญาธรรมะ

2.ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

reviwe  reviwe reviwe